Prehlásenie o ochrane osobných údajov

1. Informácie o získavaní osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia a Vašich súkromných údajov je pro nás veľmi dôležitá. V tejto súvislosti je pro nás veľkou prioritou dodržiavanie všetkých ustanovení v súvislosti s ochranou osobných údajov a transparentný postup pri spracovávaní Vašich dát. V prehlásení Vás budeme informovať o získavaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok. Osobné údaje sú všetky údaje vzťahujúce sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, užívateľské správanie.

V rámci čl. 4 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (VNOU) je zodpovedná nižšie uvedená spoločnosť (ďalej označovaná iba ako „my“ alebo „Takko“). Kontaktnou osobou pre otázky týkajúce sa prehlásenia o ochrane osobných údajov je jej inšpektor ochrany osobných údajov.

Inšpektor ochrany osobných údajov

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Nemecko

nebo e-mailom: privacy(at)takko.de

 

Zodpovedná osoba

Takko Fashion Slovakia s.r.o.

Dial’ničná cesta 5

903 01 Senec

Tel.: +420 543 423 230

E-Mail: service_sk@takko-fashion.com

Vaše osobné údaje používame zásadne iba v rámci našej vlastnej spoločnosti vrátane spriaznených spoločností (predovšetkým spoločností Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH, Takko Logistik GmbH & Co.KG so sídlom v Nemecku a Takko Fashion s.r.o., Brno) na vykonanie Vami požadovaných služieb.

Vaše údaje neposkytujeme tretím osobám bez Vášho výslovného súhlasu, predovšetkým nie na reklamné účely. Vaše osobné údaje budú poskytnuté iba po Vašom predošlom súhlase alebo ak máme k tomu na základe zákonných alebo úradných, resp. súdnych nariadení oprávnenie alebo povinnosť. Tu môže ísť predovšetkým o podanie informácií za účelom trestného stíhania, odvrátenie nebezpečenstva alebo presadzovanie práv duševného vlastníctva.

2. Vaše práva

Vo vzťahu k nám máte nasledujúce práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na prenos údajov,
 • právo na námietku proti spracovaniu.

Okrem toho máte právo na sťažnosť voči spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Takko u orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov. Kontaktné údaje orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (http://www.dataprotection.gov.sk/).

3. Námietka alebo odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich údajov

Po poskytnutí Vášho súhlasu so spracovaním Vašich údajov ho kedykoľvek môžete s budúcim účinkom odvolať. Toto odvolanie ovplyvňuje prípustnosť spracovania Vašich osobných údajov po tom, ako ste nám ho oznámili.

Pokiaľ sa pri spracovaní Vašich osobných údajov opierame o vyváženosť záujmov podľa čl. 6 ods. 1 pís. f VNOU, môžete proti spracovaniu podať námietku. K tomu dochádza v prípade, ak nie je spracovanie nutné predovšetkým k plneniu zmluvy s Vami. Pri realizácii takejto námietky Vás žiadame o uvedenie dôvodov, prečo nesmieme spracovávať Vaše osobné údaje tak, ako sme to robili doteraz. V prípade odôvodnenej námietky preveríme stav veci a spracovávanie osobných údajov buď ukončíme, resp. prispôsobíme, alebo Vás budeme informovať o nutných dôvodoch ochrany, na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.

Samozrejme, kedykoľvek môžete podať námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom reklamy a analýzy dát. O Vašej námietke nás môžete informovať na kontaktných údajoch uvedených v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

4. Zisťovanie osobných údajov pri návšteve našich webových stránok

4.1 Prihlasovacie užívateľské údaje

Pri bežnom informačnom používaní našich webových stránok, teda pokiaľ sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytnete informácie, zisťujeme iba údaje, ktoré poskytuje Váš vyhľadávač nášmu serveru. Ak si chcete prezerať naše webové stránky, zisťujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nutné, aby sme Vám mohli naše webové stránky zobrazovať a zaistiť ich stabilitu a bezpečnosť (právny základ je čl. 6 ods. 1  str. 1 pís. f VNOU):

 • IP adresa
 • dátum a čas otázky
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu/stav kódu http
 • príslušné prenesené množstvo dát
 • webová stránka, z ktorej požiadavka prišla (Referrer URL)
 • prehliadač
 • operačný systém a jeho plocha
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača
 • koncové zariadenie
 • rozlíšenie obrazovky
 • hĺbka farieb obrazovky
 • podpora flash
 • podpora Javascript

4.2 Cookies

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našich webových stránok ukladajú vo Vašom počítači cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom pevnom disku a sú priradené Vášmu prehliadaču a cez ktoré strana, ktorá cookies ukladá (tu sme to my), získava určité informácie. Cookies nemôžu vytvárať žiadne programy ani prenášať žiadne vírusy a podporujú celkovo užívateľsky príjemnejšiu a efektívnejšiu užívateľskú ponuku.

Tieto webové stránky používajú nasledujúce druhy cookies, ktorých rozsah a fungovanie následne vysvetlíme:

Prechodné cookies sa automaticky vymažú, hneď ako zavriete prehliadač. Sem patria predovšetkým relačné cookies, ktoré ukladajú takzvané relačné ID, pomocou ktorých sa dajú priradiť rôzne požiadavky Vášho prehliadača odpovídajúcej aktivite. Vďaka tomu môžeme rozpoznať Váš počítač, keď sa vrátite na naše webové stránky. Akonáhle sa odhlásite alebo prehliadač zavriete, tieto cookies sa vymažú.

Perzistentné cookies sa vymažú automaticky po preddefinovanej dobe, ktorá sa líši podľa druhu cookie. Cookies môžete v bezpečnostných nastaveniach Vášho prehliadača kedykoľvek vymazať.

Nastavenia Vášho prehliadača môžete konfigurovať podľa Vašich požiadaviek a napr. odmietnuť prijatie cookies tretích strán alebo všetkých cookies. Upozorňujeme Vás, že případně nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie webových stránok.

5. Žiadosť o zamestnanie online

Prvým krokom na ceste k Vašej kariére v spoločnosti Takko Fashion je samozrejme Vaša žiadosť o prijatie do zamestnania, na ktorú použijete najlepšie náš systém na žiadosť o zamestnanie online. Všetky údaje, ktoré v rámci Vašej žiadosti spoločnosť Takko zhromaždí a spracuje, sú technickými a organizačnými opatreniami chránené proti neoprávnenému prístupu a manipulácii. Vaše údaje budú použité na obsadenie pozícií v rámci podnikateľskej skupiny Takko, vrátane prepojených podnikov. Na spracovanie Vašich údajov používame profesionálny systém na správu žiadostí online nami povereného externého dodávateľa. Tohto dodávateľa sme starostlivo vybrali, poverili a je viazaný našimi pokynmi. Vaše údaje sú dôverné a neposkytujeme ich tretím stranám. Viac informácií na zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi, vrátane plánovanej doby uloženia, nájdete v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov v rámci procesu výberu zamestnancov.

 

 

 

6. Použitie služby Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, službu webovej analytiky spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používajú tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú vykonanie analýzy Vášho využívania webových stránok. Informácie vytvorené cookies o využívaní týchto webových stránok sa spravidla prenášajú na servery v USA, kde sa ukladajú. Pokiaľ aktivujete anonymizáciu IP na týchto webových stránkach, Google najprv skráti túto adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom spoločenstve. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa presmerovaná na server Google v USA a až tam bude skrátená. Na žiadosť prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google tieto informácie používať na vyhodnotenie používania týchto webových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na webových stránkach a na zabezpečenie ďalších služieb pre prevádzkovateľa týchto webových stránok spojených s používaním týchto webových stránok a používaním internetu.

V rámci Google Analytics nebude cez Váš prehliadač získaná IP adresa prepojená s inými údajmi od Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás ale, že v tomto prípade sa pravdepodobne nedajú v celom rozsahu využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Okrem toho môžete zakázať zhromažďovanie údajov zistených cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sk

Zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Uloží sa takzvaný opt-out-cookie, ktorý pri návšteve týchto stránok zabráni ďalšiemu zhromažďovaniu Vašich údajov: Google Analytics opt out

Tieto webové stránky používajú Google Analytics s použitím „_anonymizeIp()“. Tým sa spracovávajú IP adresy v skrátenej podobe a tým sa vylúči identifikácia osoby. Okamžite po identifikácii na základe o Vás zistených údajov nastane ich vylúčenie alebo osobné údaje budú okamžite vymazané.

Google Analytics používame na analýzu našich webových stránok a ich pravidelnú optimalizáciu. Pomocou takto získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a stále ju pre Vás ako užívateľov zatraktívňovať. Vo výnimočných prípadoch, kedy dochádza k prevodu osobných údajov do USA, podlieha spoločnosť Google EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f VNOU.

Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Užívateľské podmienky: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html, Prehľad o ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html, a prehlásení o ochrane osobných údajov: http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy.

 

7. Služby sociálnych médií

7.1 Zapojenie služieb sociálnych médií

Na týchto webových stránkach aktuálne umiestňujeme službu sociálnych médií Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn a portál na zdieľanie video súborov Youtube.

Ak navštívite našu ponuku online a kliknete na logo jednej zo sociálnych služieb, budete presmerovaný na príslušnú externú stránku tohto poskytovateľa služieb. Ak kliknete na jedno z tlačidiel a ak ste zároveň prihlásený v jednej z uvedených služieb, dá sa priradiť informácia o Vašej návšteve našej ponuky online k Vášmu užívateľskému účtu. Ak ste členom jednej z týchto služieb a nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali cez ponuku online údaje o Vás a prepájali ich s Vašimi užívateľskými údajmi, musíte sa pred kliknutím na logo z Facebooku, Twitteru, Instagramu, Xingu, LinkedInu alebo Youtube odhlásiť. Právnym základom pre spracovanie Vašich dát je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f VNOU.

Upozorňujeme na to, že my ako poskytovateľ týchto webových stránok nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov a ich využívania. Ďalšie informácie o tom, aké údaje sa pri používaní sociálnych služieb pri Facebooku, Twitteru, Instagramu, Xingu, LinkedInu alebo Youtube zisťujú a ako sa tieto údaje využívajú, zistíte v príslušných opatreniach na ochranu údajov tu:

Poskytovateľ sociálnych médií

Adresa

Prehlásení o ochrane osobných údajov

Facebook

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/

Youtube

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/

Twitter

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

https://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram LLC
1601 Willow Rd
Menlo Park CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Xing

XING SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg,
Germany

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place,
Dublin 2, Irland

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

 

7.2 Prepojenie s mapami Google

Na týchto webových stránkach využívame ponuku máp Google a môžeme Vám tak ponúknuť interaktívne mapy priamo na webových stránkach, ktoré vám umožnia pohodlné využívanie funkcie máp.

Návštevou našich webových stránok získa Google informáciu, že ste načítali zodpovedajúcu podstránku našich webových stránok. Okrem toho nastane presun údajov uvedených v bode 4 tohto prehlásenia. Toto nastane nezávisle na tom, či Google poskytuje užívateľský účet, cez ktorý sa prihlasujete, alebo či nie je k dispozícii žiadne užívateľské konto. Ak ste prihlásený cez Google, budú Vaše údaje priradené priamo k Vášmu účtu. Ak si neprajete priradenie k Vášmu účtu na Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla z účtu odhlásiť. Google ukladá Vaše údaje ako užívateľské profily a používa ich na marketing, vykonávaniu marketingového prieskumu alebo prispôsobovanie svojich webových stránok. Toto vyhodnotenie vykonáva predovšetkým (aj pre neprihlásených užívateľov) na prispôsobovanie reklamy a pre informovanie iných užívateľov sociálnej siete o ich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo na námietku proti vytváraniu týchto užívateľských profilov, avšak na realizáciu námietky sa musíte obrátiť na spoločnosť Google. Právnym základom pre spracovanie Vašich dát je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f VNOU.

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu zisťovania údajov a ich spracovania poskytovateľom pluginu obdržíte v prehlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Tam tiež získate ďalšie informácie týkajúce sa s tým spojených práv a možností nastavenia ochrany Vášho súkromia: http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy. Google spracováva Vaše osobné údaje taktiež v USA a podlieha EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Ďalšie informácie

8.1 Kontakt/Kontaktný formulár

Ak nás kontaktujete e-mailom alebo cez kontaktný formulár, uložíme údaje, ktoré nám oznámite (Vaša e-mailová adresa, oslovenie, Vaše meno, Váš štát, Vaše telefónne číslo a dôvod a správa nadviazania Vášho kontaktu), aby sme mohli zodpovedať Vaše otázky týkajúce sa našich učebných odborov a priameho prijatia do centrály, predaja alebo logistiky. Vašu priamu kontaktnú osobu nájdete aj v rubrike kontakt. Povinné údaje, nutné na nadviazanie kontaktu, sú v kontaktnom formulári zvlášť označené, ďalšie údaje, napr. telefónne číslo, sú dobrovoľné. Právnym základom je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 r. 1 pís. a VNOU. Tieto údaje sa používajú iba na spracovanie konkrétnej záležitosti.

 

8.2 Ochrana maloletých osôb

Deti a mladistvé osoby mladšie 18 rokov nám nesmú poskytovať žiadne osobné údaje bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov. Nevyžadujeme cielene žiadne osobné údaje od detí alebo mladistvých osôb, cielene ich nezhromažďujeme ani ich neposkytujeme tretím osobám.

 

 

8.3 Odkazy na iné webové stránky

Naša ponuka online obsahuje odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú spravidla príslušne označené. Nemáme žiadny vplyv na to, ako príslušné stránky, na ktoré odkazujeme, dodržiavajú ustanovenie o ochrane osobných údajov. Preto Vám odporúčame informovať sa o príslušných vyjadreniach o ochrane osobných údajov i na týchto ďalších webových stránkach.

 

8.4 Zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov

Stav tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov sa označí (dole) uvedením dátumu. Vyhradzujeme si právo toto prehlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek s budúcim účinkom zmeniť. Aktuálnu verziu si môžete stiahnuť priamo na našich webových stránkach. Navštevujte, prosím, naše webové stránky pravidelne a informujte sa o platnom prehlásení o ochrane osobných údajov.

Stav tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov: septembra 2018