Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

My, společnost Takko Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, jsme jako provozovatel online nabídky odpovědni za zpracování osobních dat uživatelů online nabídky. Naše kontaktní data naleznete v tiráži online nabídky, kontaktní osoby pro otázky týkající se zpracování osobních dat naleznete přímo v tomto prohlášení o ochraně dat.

Ochranu vašeho soukromí a soukromých dat bereme velmi vážně. Vaše osobní data zjišťujeme, ukládáme a používáme jedině v souladu s obsahem tohoto prohlášení o ochraně dat a s příslušnými předpisy, zvláště evropskou základní směrnicí o ochraně dat (DSGVO) a se státními předpisy o ochraně dat.

Tímto prohlášením o ochraně dat vás informujeme o tom, v jakém rozsahu a k jakému účelu zpracováváme osobní data související s používáním online nabídky.

Osobní data

Osobní data jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné přirozené osobě. Řadí se k nim všechny informace o vaší identitě, například vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa. Informace, které nelze spojit s Vaší identitou (jako například statistické údaje třeba o počtu uživatelů online nabídky), se tedy nepovažují za osobní data.

Naši online nabídku můžete v zásadě používat bez uvedení své identity a bez uvedení osobních dat.
V takovém případě shromažďujeme jen obecné informace o návštěvnosti naší online nabídky. Pro některé nabízené služby však potřebujeme vaše osobní data. Tato data pak zpracováváme zásadně k účelům použití online nabídky, hlavně pro přípravu požadovaných informací. Při zjišťování osobních dat musíte povinně zadat jen ta data, která jsou nutně zapotřebí. Kromě toho mohou být požadovány další údaje, přičemž se jedná o dobrovolně poskytnuté údaje. Vždy upozorníme na to, zda se jedná o povinné pole nebo dobrovolný údaj. O konkrétních jednotlivostech vás informujeme v odpovídajícím odstavci tohoto prohlášení o ochraně dat.

Neprobíhá žádné automatizované rozhodování založené na vašich osobních datech v souvislosti s používáním online nabídky.

Zpracování osobních informací

Vaše údaje ukládáme na speciálně chráněné servery v Evropské unii. Jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření ze strany neoprávněných osob. Přístup k vašim datům má jen malý, omezený počet osob. Ty jsou odpovědny za technickou, obchodní a redakční správu serveru. Avšak navzdory pravidelným kontrolám není dokonalá ochrana proti všem nebezpečím možná.

Vaše osobní data jsou po internetu přenášena v šifrované podobě. Pro přenos dat používáme šifrování SSL (Secure Socket Layer).

Předávání osobních dat třetím stranám

Vaše osobní data používáme zásadně pouze k provádění služeb, které požadujete. Pokud k provádění služeb používáme externí poskytovatele služeb, přístup k datům probíhá také výhradně za účelem provádění služeb. Pomocí technických a organizačních opatření zajišťujeme dodržování předpisů ochrany osobních dat a zavazujeme k tomu také naše externí poskytovatele služeb. Vaše osobní data mohou být předávána také interně v rámci skupiny podniků Takko, k níž patříme. Všechny záruky uvedené v tomto prohlášení o ochraně dat zůstávají také v tomto případě platné.

Bez vašeho výslovného souhlasu nepředáváme data třetím stranám, zvláště pro účely reklamy. Předávání vašich osobních dat probíhá jen tehdy, když jste sami odsouhlasili takové předávání nebo když máme k tomu oprávnění nebo povinnost na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních či soudních nařízení. Přitom se může jednat zvláště o informační povinnost za účelem trestního stíhání, k odvrácení nebezpečí nebo k prosazení práv duševního vlastnictví či ochraně našich oprávněných zákonných zájmů.

Pokud předáme vaše osobní data my sami nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb ve státech mimo Evropskou unii, dodržujeme zvláštní požadavky čl. 44 směrnice DSGVO a zavazujeme také své poskytovatele služeb k dodržování těchto nařízení. Vaše data přenášíme tedy mimo Evropskou unii jen tehdy, když je zaručena úroveň ochrany stanovená směrnicí DSGVO. Tato úroveň ochrany je zaručena zvláště rozhodnutím o přiměřenosti od EU komise nebo vhodnými zárukami podle článku 46 směrnice DSGVO.

Právní podklady zpracování dat

Pokud získáme svolení ke zpracování vašich osobních dat, je právním podkladem pro zpracování dat
čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO.

Pokud vaše osobní data zpracujeme, protože je to nutné k plnění smlouvy nebo v rámci vztahu s vámi podobného smlouvě, stává se právním podkladem pro zpracování dat čl. 6 odst. 1 písmeno b) směrnice DSGVO.

Pokud vaše osobní data zpracujeme k plnění právní povinnosti, je právním podkladem pro zpracování dat čl. 6 odst. 1 písmeno c) směrnice DSGVO.

Jako právní základ pro zpracování dat přichází dále v úvahu čl. 6 odst. 1 písmeno f) směrnice DSGVO, když je zpracování vašich osobních dat potřebné k prosazení oprávněného zájmu naší firmy nebo třetích stran, a přitom vaše zájmy, základní práva a základní svobody nevyžadují ochranu osobních dat.

V rámci tohoto prohlášení o ochraně dat vždy upozorňujeme na to, o jaký právní základ opíráme zpracování vašich osobních dat.

Mazání a doba ukládání dat

Vaše osobní data vymažeme nebo zablokujeme vždy tehdy, když skončí účel jejich uložení. Uložení dat může být však nadále nutné, když to vyžadují zákonná nařízení, která se na nás vztahují, například s ohledem na zákonnou povinnost uchovávání a dokumentace. V takovém případě vymažeme nebo zablokujeme vaše osobní data po skončení doby platnosti takových nařízení.

Použití naší online nabídky

Informace o vašem počítači

Při každém přístupu k naší online nabídce získáváme nezávisle na vaší registraci následující informace o vašem počítači: IP adresa vašeho počítače, požadavky vašeho prohlížeče (obsah požadavku, konkrétní stránka), datum a čas takového požadavku. Kromě toto se zjišťuje status a přenášené množství dat v rámci takového požadavku. Získáváme také informaci o používaném prohlížeči, tj. produktu a verzi (jazyk a verze softwaru prohlížeče) a operačním systému počítače a jeho rozhraní. Zjišťují se také informace o koncovém zařízení, se kterým byl požadavek učiněn, rozlišení obrazovky, barevná hloubka obrazovky, podpora Flash, podpora Javascript a přihlášení a odhlášení. Dále zjišťujeme, z jaké webové stránky proběhl přístup k online nabídce. IP adresa počítače se přitom ukládá pouze na dobu používání online nabídky a následně se maže nebo anonymizuje zkrácením. Ostatní data se ukládají na omezenou dobu, nejdéle na tři roky.

Tato data používáme pro provoz online nabídky, zvláště pro zjišťování chyb a jejich odstraňování, abychom zjistili vytížení online nabídky a mohli provádět úpravy a vylepšení. Tyto účely zahrnují také náš oprávněný zájem na zpracování dat dle čl. 6 odst. 1 písmeno f) směrnice DSGVO.

Použití souborů cookie

V online nabídce používáme – jak je ostatně běžné na mnoha webových stránkách – soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a obsahují určitá nastavení, která jste z prohlížeče provedli v online nabídce. Soubor cookie zpravidla obsahuje název domény, z níž byl soubor cookies zaslán a informaci o stáří souboru cookie a alfanumerický identifikační kód.

Soubory cookie umožňují rozpoznat váš počítač a případně okamžitě umožnit preferovaná nastavení. Používáme soubory cookie – pokud je to možné – které jsou takzvané relační soubory cookie a které se po ukončení relace prohlížeče automaticky vymažou. Ojediněle mohou být použity také soubory cookie s delší dobou uložení, aby vaše nastavení a preference mohly být použity také při další návštěvě online nabídky.

Většina prohlížečů je nastavena tak, že automaticky přijímají soubory cookie. Ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat nebo si můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, když obdrží soubor cookie. Kromě toho je možné vymazat již uložené soubory cookie ručně v nastaveních prohlížeče. Pamatujte prosím na to, že za určitých okolností nemusí být pro vás možné používat naši online nabídku, jestliže odmítnete ukládání souborů cookie nebo vymažete potřebné soubory cookie.

Pokud některé soubory cookie nejsou pro naši online nabídku nezbytné, prosíme vás, abyste při první návštěvě online nabídky odsouhlasili použití souborů cookie. Pokud jde o ne nezbytně nutné soubory cookie od třetích stran, v následujícím textu naleznete přesný popis námi používaných služeb těchto třetích stran. Právní podklad pro související zpracování dat včetně případného předávání dat je vždy předmětem vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO. Jednou udělený souhlas lze kdykoli odvolat s platností do budoucna, především změnou zvolených nastavení.

Právní podklad pro použití nezbytných souborů cookie je náš oprávněný zájem na řádné prezentaci online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f) směrnice DSGVO stejně jako – pokud to není dáno nebo splněno naší online nabídkou – plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno b) směrnice DSGVO.

Vyhledávač poboček

V naší online nabídce máte možnost vyhledat pobočku Takko, kterou máte v blízkosti. Můžete ručně zadat poštovní směrovací číslo, abyste vyhledali vhodnou pobočku. Pobočku můžete také zjistit podle geografického místa. Když používáte tuto funkci, vaše poloha se zjistí pomocí geolokace podle vaší IP adresy. IP adresa se přitom použije výhradně k tomu, aby se vám ukázala odpovídající pobočka. Bezprostředně poté, co přestanete online nabídku používat, se IP adresa vymaže.

Právním základem pro použití vyhledávače poboček je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO.

Kontrola dostupnosti zboží na pobočce

Můžete si zobrazit dostupnost zboží na blízkých pobočkách Takko. Můžete ručně zadat poštovní směrovací číslo, abyste zkontrolovali dostupnost zboží na blízkých pobočkách. Kromě ručního zadání poštovního směrovacího čísla můžete také uvést místo pomocí svého prohlížeče. Pokud používáte tuto funkci, vaše poloha se zjistí pomocí geolokace podle vaší IP adresy. IP adresa se přitom využívá výhradně za tím účelem, aby vám byla zobrazena vhodná pobočka. Bezprostředně poté, co přestanete online nabídku používat, IP adresa se znovu vymaže.

Právním základem pro použití vyhledávače poboček je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO.

Ochrana neplnoletých

Děti a mladiství pod 18 let by nám bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků neměli sdělovat osobní data. Cíleně nezískáváme osobní data od dětí nebo mladistvých, vědomě je neshromažďujeme a nepředáváme je třetím stranám.

Napojení služeb třetích stran

Pro některé funkce naší online nabídky využíváme služeb třetích stran. Při takovýchto službách se jedná převážně o volitelné funkce, které musíte explicitně zvolit nebo použít. S příslušnými třetími stranami máme smlouvy o zpracování dat nebo napojení jejich služeb a v rámci našich možností se snažíme, aby také třetí strana transparentně informovala o rozsahu zpracování osobních dat a aby dodržovala ustanovení na ochranu osobních dat.

Google Tag Manager

Pro naši online nabídku používáme Google Tag Manager od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (v následujícím textu jako: „Google”). Google Tag Manager je systém pro správu tagů (Tag-Management-Systém či TMS), s nímž lze spravovat tagy, tedy sledovací kódy a související fragmenty kódu, na naší webové stránce. Nástrojem Google Tag Manager lze služby Google integrovat do webové stránky.

Při použití nástroje Google Tag Manager se vytváří spojení se servery Google. Tak Google ukládá IP adresu prohlížeče na koncovém zařízení návštěvníka těchto webových stránek. Není vyloučeno, že v této souvislosti se data předávají do Google v USA a že za určitých okolností mohou bezpečnostní orgány US získat k datům přístup. Soubory cookie v souvislosti s používáním Google Tag Manager však nejsou nahrávány.

Bližší informace o Google Tag Manager a zpracování dat společností Google naleznete na adrese https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de nebo https://www.google.com/policies/privacy/.

Právním základem pro zpracování dat s tím spojené, včetně případného předávání dat, je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO. Náš oprávněný zájem je správa sledovacího kódu v naší online nabídce, která nám umožňuje provádět analýzu používání naší online nabídky a zlepšovat a personalizovat naše služby.

Google Analytics

Používáme Google Analytics pro statistické vyhodnocování. Google Analytics je služba pro analýzu webu od společnosti Google.

V rámci Google Analytics používá společnost Google pro vyhodnocení kromě jiného soubory cookie. Způsob a rozsah používání a vyhodnocení souborů cookie je přitom určen společností Google. Informace o používání online nabídky zjištěné prostřednictvím souborů cookie se přenášejí na server Google a tam ukládají. Přitom není vyloučeno, že data jsou přenášena do USA a že případně státní orgány mohou k těmto datům získat přístup. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce však Google nejprve zkrátí IP adresu. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenáší na server Google a teprve tam zkracuje.

Podle naší zakázky, společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení vašeho použití online nabídky, k vytváření sestav o aktivitách na webové stránce a k poskytování služeb nám jako provozovateli online nabídky, pokud jde o použití webové stránky a internetu. Kromě toho používá společnost Google tato data případně k vlastním účelům. V rámci těchto účelů provádí Google například vytváření profilu chování uživatelů nebo kombinuje data s jinými daty, například z nějakého existujícího účtu Google. Na tyto metody zpracování dat nemáme žádný vliv. IP adresa zjištěná v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude podle společnosti Google kombinována s jinými daty, která společnost Google shromažďuje nebo která již má. Bližší informace získáte v informacích o ochraně dat společnosti Google, které máte níže uvedeny v odkazu. V tomto případě je právním podkladem zpracování dat náš oprávněný zájem o vyhodnocení použití webové stránky dle čl. 6 odst. 1 písmeno f) směrnice DSGVO.

Používáme také funkci „demografický parametr“ z Google Analytics. Můžeme tak vytvářet zprávy, které obsahují výpovědi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníka stránek. Tato data pocházejí z reklamy cílené podle zájmů od Google, stejně jako z dat o návštěvnících třetích stran. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat v nastavení inzerce ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat sběr vašich dat službou Google Analytics, jak je to popsáno v následujícím odstavci. Bližší informace o funkci „demografický parametr“ naleznete u Google na https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=de

Můžete zabránit shromažďování dat zjišťovaných pomocí souborů cookie a vztahujících se na vaše používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zabránit zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče uvedený na následujícím odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace naleznete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat). Upozorňujeme, že na našich webových stránkách s Google Analytics byl kód rozšířen o „anonymizeIp();“, aby IP adresy byly anonymizované, přičemž poslední oktet se vymaže.

Retargeting a Remarketing

Výrazem Retargeting či Remarketing se rozumí technologie, při které se uživatelům, kteří předtím navštívili určité webové stránky, zobrazuje vhodná reklama také po opuštění takových webových stránek. Proto je nutné poznat uživatele internetu na vlastní internetové stránce, k čemuž se používají soubory cookie příslušných poskytovatelů služeb; kromě toho se zohledňuje dosavadní uživatelské chování. Když nějaký uživatel například prohlíží určité výrobky, mohou se mu na jiných webových stránkách zobrazovat reklamy na tento výrobek nebo podobné výrobky. Jedná se o personalizovanou reklamu, která je přizpůsobená potřebám jednotlivých uživatelů. Pro tuto personalizovanou reklamu není nutné, aby kromě opětovného rozpoznání docházelo také k identifikaci uživatele. Data použitá pro Retargeting či Remarketing tedy také nekombinujeme s jinými daty.

Takové technologie používáme ke spínání inzerce na internetu. Pro spínání inzerce využíváme třetích stran. Kromě jiného využíváme nabídky společnosti Google, které umožňují automatické přidání produktů, které by mohly zajímat uživatele internetu. Tato funkce je zprostředkována soubory cookie. Přitom není vyloučeno, že během tohoto procesu budou odpovídající data přenesena do Google v USA a že k nim získají přístup bezpečnostní orgány USA.

Další informace o této technologii získáte v ustanoveních o ochraně dat od společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de. Instalaci souborů cookie pro Google Remarketing a Google AdWords Conversion Tracking lze už od začátku celkově zabránit v nastaveních příslušného softwaru prohlížeče zobrazením webové stránky http://www.google.com/policies/privacy/ads/ a změnou odpovídajícího nastavení. Nezávisle na přednastavených možnostech, které zamezují zpracování dat prostřednictvím souborů cookie v souvislosti s Google Remarketing a Google AdWords Conversion Tracking, používáme odpovídající soubory cookie nebo tyto služby jen na základě vašeho výslovného souhlasu. V tomto případě je právním základem pro zpracování dat váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO.

Exactag

V naší online nabídce používáme službu Exactag od společnosti Exactag GmbH, Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. Slouží k marketingovým a optimalizačním účelům. Přitom služba využívá soubory cookie a jiné technologie. Tyto technologie umožňují opětovné rozpoznání vašeho internetového prohlížeče. Na základě těchto informací lze vytvářet pseudouživatelské profily. Data získaná službou nejsou používána k tomu, abyste byli osobně identifikováni.

Právním základem pro zpracování dat je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO.

Další informace o ochraně dat ve službě Exactag získáte na adrese: www.exactag.com/datenschutz/

Mouseflow

Pro naši online nabídku používáme sledovací nástroj Mouseflow od externího poskytovatele Mouseflow ApS, Vimmelskaftet 41A, 1161 Kopenhagen, Dánsko (v následujícím textu „Mouseflow“), abychom zjistili náhodně provedené návštěvy (pouze s anonymizovanou IP adresou). Takto vytvořený protokol o pohybu myši slouží k tomu, aby namátkově zaznamenal jednotlivé návštěvy a pomohl vylepšit online nabídku.

Pokud si nepřejete zaznamenávat pohyb myši, můžete to celkově deaktivovat v prohlížeči v části JavaScript. Tím však můžete podstatně ovlivnit funkčnost naší internetové stránky.

Další informace o získávání, ukládání a zpracování dat službou Mouseflow získáte na stránce http://mouseflow.de/datenschutz.

Právním základem pro zpracování dat je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO.

Google Adwords Conversion

Naše online nabídka používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program od společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

V rámci Google AdWords používáme takzvané Conversion-Tracking. Když kliknete na inzerát aktivovaný společností Google, uloží se soubor cookie pro Conversion-Tracking. Tyto soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč na počítač uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech svou platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webového serveru a soubor cookie ještě nepozbyl platnosti, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na inzerát a byl přesměrován na danou stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Webové stránky nemohou sledovat soubory cookies zákazníků AdWords. Informace získané pomocí souborů Conversion-Cookie slouží k vytvoření statistik Conversion pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Tito zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na váš inzerát a na jakou stránku byli díky Conversion-Tracking-Tag přesměrováni. Nedostanete však žádné informace, pomocí nichž byste mohli osobně identifikovat uživatele.

Ukládání souborů „Conversion-Cookie“ a použití tohoto nástroje Tracking-Tool provádíme výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písmeno a směrnice DSGVO.

Více informací o Google AdWords a Google Conversion-Tracking naleznete v ustanoveních o ochraně dat od společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

Facebook-Pixel používáme pro statistická vyhodnocení a zlepšení efektivity naší reklamy. Facebook-Pixel je nástroj pro analýzu od společnosti Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pomocí nástroje Pixel můžeme měřit efektivitu naší reklamy a zobrazovat naši reklamu určitým cílovým skupinám.

Pokud souhlasíte s používáním Facebook Pixel, při návštěvě naší webové stránky se vytvoří připojení k serverům Facebook. Přitom se při každém vyvolání webové stránky přenesou do Facebooku určité informace o uživateli. Přenášené informace jsou kromě jiného IP adresa a informace o používaném prohlížeči a uživateli webové stránky. Přenášené jsou také informace, ze které webové stránky byl vyvolán přístup na online nabídku. Kromě toho se zjišťuje, na jaká tlačítka na webové stránce uživatel klikl a jaké stránky byly vyvolány na základě těchto kliknutí. Zjišťují se také údaje, které do polí v online formulářích uživatel zadal. Přitom není vyloučeno, že data se přenášejí do USA a státní orgány k nim budou moci přistupovat.

Na další zpracování dat u společnosti Facebook nemáme žádný vliv. Další informace k tomu naleznete na adrese https://de-de.facebook.com/business/help/742478679120153 (všeobecné informace k Facebook-Pixel) a v prohlášení o ochraně dat od společnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy/.

Používání Facebook Pixel a příslušné zpracování dat probíhají pouze s vaším předchozím souhlasem. Naším právním základem je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO.

Webgains

V rámci naší online nabídky používáme také tzv. Affiliate-Marketing. Jedná se přitom o online formu prodeje, kdy poskytovatelé jiných online nabídek (často označovaní jako „obchodníci“ či „inzerenti“) odkazují na naši online nabídku. Pokud na základě odkazu dojde k vyvolání stránek nebo ke koupi v naší online nabídce, může být zaplacena odměna jako provize za kliknutí či prodej. Při tzv. Affiliate-Marketingu využíváme službu „Webgains“ od společnosti ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Norimberk, Německo.

Služba Webgains používá ke zjišťování aktivity soubory cookie. Soubory cookie se používají jedině ke sledování obchodů, které jsou důsledkem odkazu. Neprobíhá žádné širší použití souborů cookie, například k profilování nebo k jinému propojování s jinými daty. Tato data se ukládají za účelem sledování provizních plateb. Právním základem je přitom náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písmeno f) směrnice DSGVO. Naším oprávněným zájmem je sledování obchodů, které jsou důsledkem odkazu
a obchodního provozu naší online nabídky.

Další informace o zpracování dat ve službě Webgains naleznete na stránce http://www.webgains.de/public/de/datenschutzerklaerung.

The Reach Group

Pro umožnění a aktivaci tzv. Retargeting kampaní používáme v naší online nabídce služby The Reach Group GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlín, Německo.

V rámci technického procesu se ukládají soubory cookie. Soubor cookie přitom ukládá pouze šifrované, pseudonymizované ID uživatele. Použitá technologie Adserving používá zkrácené a hašované IP adresy k vyhodnocení geografického regionu, rychlosti přístupu a internetového poskytovatele. Navíc se ukládá doba návštěvy stránek, ID produktu, který byl prohlížen, hledán nebo zakoupen, adresy URL prohlížených stránek, možné vyhledávané výrazy a/nebo ID vyvolávaných kategorií. Takto vám můžeme dodávat relevantní reklamní obsah. Také můžeme v tomto rámci vytvářet anonymizované statistiky návštěvníků a také přiřazovat transakce. Zpětně se nelze dopátrat ke konkrétním osobám. Informace mají termín propadnutí 90 dní.

Právním základem pro zpracování dat je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO. Další informace o ochraně dat od společnosti The Reach Group GmbH naleznete na adrese https://www.reachgroup.com/datenschutz/

Usemax / Emego

Usemax advertisement je služba společnosti Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Německo. Při zobrazení webové stránky Takko se s vaším souhlasem uloží soubor cookie o usemax Adserver, který může obsahovat informace o chování při prohlížení stránek. Takto získané informace slouží k individuálnímu a personalizovanému oslovení uživatele webové stránky Takko, k cílené reklamě na webových stránkách třetích stran, které jsou ve spojení se službou usemax. Právním základem pro zpracování dat je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a směrnice DSGVO. Pomocí následujícího odkazu můžete vymazat získaná data, abyste v budoucnosti již nedostávali žádná doporučení výrobků: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1.

Nabídky poukazů a výhod od Sovendus GmbH

Pro výběr nabídky výhod, která je pro vás aktuálně zajímavá, přenášíme psedonymizovaně a šifrovaně určité informace společnosti Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus). Používá se pseudonymizovaná hašovací hodnota vaší e-mailové adresy, abychom zohlednili případný nesouhlas s reklamou od společnosti Sovendus (čl. 21 odst. 3, čl. 6 odst. 1, písmeno c směrnice DSGVO). IP adresu používá společnost Sovendus výhradně za účelem bezpečnosti dat a zpravidla ji po sedmi dnech anonymizuje (čl. 6 odst. 1 písmeno f směrnice DSGVO). Pokud je to pro příslušnou nabídku výhod potřeba, při kliknutí na nabídku výhod Sovendus předáme šifrovaně vaše jméno, vaši adresu, vaši e-mailovou adresu a/nebo vaše telefonní číslo, aby mohl být připraven personalizovaný požadavek na nabídku výhod u poskytovatele produktu (čl. 6 odst. 1 písmena b, f směrnice DSGVO). Další informace o zpracování vašich dat společností Sovendus naleznete v online poučení o ochraně dat na adrese: https://www.sovendus.de/de/datenschutz/

Channelpilot

K vyhodnocení naší online nabídky používáme službu ChannelPilot od společnosti Channel Pilot Solutions GmbH, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg, Německo. Služba ChannelPilot v rámci technického procesu také ukládá soubor cookie. Soubory cookie přitom kromě jiného zaznamenávají vaši IP adresu, váš použitý prohlížeč nebo vaši referenční URL. Informace se přitom přenášejí na servery společnosti ChannelPilot v Německu a tam ukládají. Při tomto postupu probíhá spojování s jinými daty společnosti ChannelPilot. IP adresa uživatele se přitom jen dočasně, nakrátko uloží a pak učiní neidentifikovatelnou.

Zpracování dat probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO. Další informace o ochraně dat získáte na adrese: https://www.channelpilot.de/datenschutz

Microsoft Bing Ads

V naší online nabídce používáme služby „Bing Ads Conversion-Tracking“ a „Bing Remarketing“ od společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA („Microsoft“).  Služba „Bing Conversion-Tracking“ zjišťuje a analyzuje vámi prováděné interakce (jako například zobrazované stránky, klikání na inzeráty, stahování). Použití služby „Bing Remarketing“ vede k tomu, aby se vám na jiných stránkách zobrazovaly reklamy na naše produkty zaměřené podle vašich zájmů. Obě služby přitom ukládají soubory cookie nebo používají podobné technologie. V rámci technického procesu mohou být ukládána osobní data na servery Microsoft ve Spojených státech. Přitom nelze vyloučit, že bezpečnostní orgány USA získají přístup k těmto datům. USA nemají ochranu dat na takové úrovni, která by se dala srovnat s EU.

Pokud máte účet Microsoft, může Microsoft za určitých okolností propojit vaše chování na webu
a v prohlížeči s vaším účtem Microsoft a použít informace z vašeho účtu k personalizaci reklamy. Pokud si takové přiřazení k vašemu účtu nepřejete, musíte se před návštěvou naší online nabídky odhlásit od svého účtu Microsoft.

Právním podkladem pro probíhající zpracování dat je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO. Další informace o ochraně dat u společnosti Microsoft naleznete na adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/

Kameleoon

Tato webová stránka používá službu pro testování a analýzu webů nazvanou Kameleoon. Služba umožňuje analýzu chování uživatelů podle segmentování uživatelů. Podle vyhodnocení dat ze souborů protokolů (logfile) lze zjistit, jak uživatelé používají tuto online nabídku a jak lze online nabídku vylepšit.

Pro analýzu se používají soubory cookies a Local Storage prohlížeče, které jsou spojeny s pseudonymizovaným ID. Vaše IP adresa je k tomu dokonale anonymizována a neukládá se. Informace získané na základě souborů cookie/Local Storage o použití této online nabídky se přenášejí na server Kameleoon v Německu a tam ukládají v agregované a pseudonymizované formě. IP adresa zjištěná v této souvislosti společností Kameleoon z vašeho prohlížeče nebude kombinována k jinými daty společnosti Kameleoon.

Použití služby Kameleoon slouží k tomu, abychom mohli naší online nabídku zlepšovat. Právním základem pro ukládání souborů cookie Kameloon a zpracování dat je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO.

Ukládání souborů cookie/Local Storage můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě možná nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete Kameleoon-Tracking kdykoli deaktivovat (a tak zabránit zjišťování dat pomocí souborů cookie a dat o vašem používání stránky a také zpracování těchto dat službou Kameleoon), když kliknete na následující odkaz: https://www.takko.com/de-de/#kameleoonOptout=true. Další informace o ochraně dat ve společnosti Kameleoon GmbH naleznete na adrese https://www.kameleoon.com/de/datenschutz

Interactive Performance Deutschland GmbH

V naší online nabídce pomocí společnosti Interactive Performance Deutschland GmbH (www.interactiveperformance.de) a jejích technologických partnerů shromažďujeme a ukládáme data o vašem uživatelském chování, která slouží k optimalizačním a marketingovým účelům. Za tímto účelem se ukládají soubory cookie, které umožňují identifikovat internetový prohlížeč při další návštěvě. Uživatelské profily získané technologií Interactive Performance však nebudou bez výslovného souhlasu uživatele kombinovány s osobními daty o nositeli pseudonymu. IP adresy uživatelů se před uložením zkrátí, aby byla vyloučena identifikace osoby a nebylo již možné spojit uživatelské profily s IP adresami. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně dat od společnosti Interactive Performance Deutschland GmbH na adrese https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/. Kdykoli s platností do budoucna můžete vyjádřit nesouhlas se shromažďováním a ukládáním dat technologií Interactive Performance pro tuto online nabídku, jedním kliknutím na následující odkaz („Opt-Out“): https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/ V tomto případě je právním základem pro zpracování dat náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písmeno f) směrnice DSGVO.

Zpracování KUPONA

V naší online nabídce využíváme službu Kupona od společnosti KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, 36041 Fulda. Používáme ji pro marketingové a optimalizační účely. Služba používá soubory cookie
a jiné technologie. Technologie umožňují identifikovat váš internetový prohlížeč. Z těchto informací můžeme vytvářet pseudonymizované uživatelské profily. Data shromážděná touto službou nebudou použita k vaší osobní identifikaci.

Právním základem pro zpracování dat je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO. Další informace o ochraně dat u společnosti Kupona získáte na adrese: https://www.kupona.de/dsgvo. Pokud nesouhlasíte se zpracováním dat, můžete to kdykoli vyjádřit na následujícím odkazu: www.kupona.de/datenschutz/widerspruch.

LocationIQ

Pro naši online nabídku využíváme mapovou službu LocationIQ. LocationIQ je služba od společnosti Unwired Labs (India) Pvt Ltd., 128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, Indie – 500033 (v následujícím textu jako „LocationIQ“). Pro mapy spojené s naší online nabídkou se ukládají jen technicky nezbytné soubory cookie.

Pokud zobrazíte nějakou stránku, s níž je spojena nějaká mapa LocationIQ, při načítání stránky služba zjistí vaši IP adresu a předá ji na server LocationIQ, kde se uloží. Při tomto postupu mohou být data uložená na servery v Indii. Indie dosud nemá úroveň ochrany dat, která by se dala srovnat s EU.

Právním základem pro napojení mapových služeb je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO. Další informace o ochraně dat na LocationIQ obdržíte na adrese: https://locationiq.com/privacy

Použití YouTube

V naší online nabídce jsou napojena videa YouTube, pro jejichž reprodukci se používá plugin ze služby YouTube (v následujícím textu: „YouTube“). Provozovatelem této služby je Google.

Přitom službu YouTube používáme v rozšířeném režimu ochrany dat, abychom co nejlépe chránili vaše soukromí. Když spustíte nějakou internetovou stránku naší online nabídky, na které je připojeno nějaké video YouTube, obdrží Google prozatím jen informace potřebné ke spojení a neuloží se žádné soubory cookie pro analýzu používání. Teprve až si propojené video přehrajete, obdrží Google rozsáhlejší informace; přitom může Google uložit také soubory cookie pro analýzu vašeho uživatelského chování. Při přehrání videa se serverům YouTube společnosti Google například sdělí, přes jakou stránku naší online nabídky jste video přehráli.

Toto zpracování dat společností Google je technicky potřebné pro přehrání videa YouTube a je to dáno službou YouTube. Na toto zpracování dat nemáme vliv a doporučujeme, abyste to vzali v úvahu při přehrávání videí YouTube na naší internetové stránce.

Když jste přihlášeni do svého účtu Google, umožňujete společnosti Google nebo službě YouTube, přiřadit vaše chování na internetu přímo k vašemu osobnímu profilu Google. Proto doporučujeme, abyste připojená videa YouTube přehrávali jen tehdy, když souhlasíte s příslušným zpracováním dat společností Google. Můžete zabránit přiřazování dat k vašemu profilu Google tím, že se odhlásíte od svého účtu YouTube. Další informace o zacházení s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně dat od Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, které platí také pro YouTube.

YouTube používáme, abychom vám mohli ukazovat videa a abychom vás lépe mohli informovat o nás a o našich službách. Právním základem pro napojení videí je přitom náš oprávněný zájem ve smyslu
čl. 6 odst. 1 písmeno f) směrnice DSGVO; přehrávání videí a s tím spojené další zpracování dat probíhají jen na základě vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno a) směrnice DSGVO.

Obdelava naročil

Vaše osebne podatke za naročila uporabljamo samo v našem podjetju in povezanih podjetjih ter v podjetju, ki je pooblaščeno za obdelavo naročil.

Shranjevanje in prenos podatkov za naročila

Pri obdelavi naročil sodelujemo z različnimi podjetji, ki so odgovorna za obdelavo plačil in logistiko. Zagotavljamo, da tudi naši partnerji spoštujejo predpise o varstvu podatkov. Vaše podatke o naslovu (ime in naslov) na primer posredujemo ustreznemu prevoznemu podjetju, ki vam dostavi naročene izdelke. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) SUVP. Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za izpolnitev pogodbe z vami.

Podatke hranimo, dokler so potrebni za izpolnitev pogodbe. Poleg tega te podatke hranimo za izpolnjevanje popogodbenih obveznosti in zaradi rokov hrambe v skladu z gospodarskim in davčnim pravom za obdobje, določeno z zakonom. To obdobje hrambe je običajno 10 let do konca koledarskega leta, v katerem je bila opravljena zadnja pogodbeno obvezna storitev.

Obdelava plačil za naročila

Glede na izbrani način plačila lahko obdelavo plačil za naročila opravi ponudnik storitev.

Kreditna kartica

Pri plačilu s kreditno kartico bodo vaši potrebni podatki, kot so ime, naslov in podatki o nakupu, posredovani ustreznemu izdajatelju kreditne kartice. Na področju plačevanja s karticami (Visa, American Express und MasterCard) sodelujemo s ponudnikom finančnih storitev Concardis GmbH, Helfmann Park 7, 65760 Eschborn (v nadaljevanju: „Concardis“). Pri plačilu s kartico se ustrezni znesek in podatki o kartici (ime imetnika kartice, družba za izdajo kreditnih kartic, številka kartice, obdobje veljavnosti in kontrolna številka kartice) posredujejo družbi Concardis.

PayPal in PayPal Express

Pri plačilu prek sistema PayPal boste prek povezave preusmerjeni na spletno mesto PayPal. Vaši osebni podatki bodo obdelani in posredovani družbi PayPal. To vključuje vaše ime, naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko (če je primerno) in podatke o računu ali kreditni kartici. Upoštevajte splošne pogoje, pogoje uporabe in načela varstva podatkov družbe PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg na internetni strani www.paypal.com.

Pri plačilu prek storitve PayPal Express se za obdelavo naročila uporabijo vaši podatki o pošiljanju in zaračunavanju, ki so shranjeni v sistemu PayPal. Po kliku na gumb "Direktno v PayPal" boste s povezavo preusmerjeni na masko za prijavo na spletnem mestu PayPal. Tam se lahko s svojimi podatki za dostop prijavite v račun PayPal in izberete pravilen naslov za pošiljanje in zaračunavanje. Prijavni podatki se ne vnašajo prek naših strežnikov, temveč neposredno v sistem PayPal; o prijavnih podatkih nismo obveščeni. Nato boste preusmerjeni nazaj v našo spletno ponudbo, kjer lahko dokončate naročilo. PayPal nas samodejno obvesti o naslovu za dostavo, e-poštnem naslovu in drugih podatkih stranke, ki jih potrebujemo za dokončanje naročila.

Amazon Pay

Pri plačilu prek Amazon Pay, storitvi obdelave spletnih plačil družbe Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (v nadaljevanju: „Amazon“) lahko za plačilo naročila v naši spletni ponudbi uporabite naslove in načine plačila, shranjene v vašem računu Amazon. Pri plačilu prek Amazon Pay boste s povezavo preusmerjeni na spletno mesto Amazon, kjer se boste lahko prijavili s svojimi podatki za dostop do Amazona. Družbi Amazon posredujemo podatke v zvezi z vašim naročilom, ki so potrebni za obdelavo plačila, zlasti znesek, ki ga je treba plačati. Od družbe Amazon prejmemo le podatke, ki so potrebni za obdelavo transakcije, zlasti vaše ime, e-poštni naslov in naslov za dostavo, ne pa tudi celotne številke kreditne kartice, debetne kartice ali bančnega računa. Informacije o varstvu podatkov pri Amazon Pay so na voljo v pravilniku o zasebnosti družbe Amazon na https://pay.amazon.de/help/M9ZEJQF7AQC6FVK.

AfterPay

Za plačilo na račun in obročno plačilo uporabljamo storitev AfterPay ponudnika storitve Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl. Ponudniku storitev v ta namen posredujemo podatke, potrebne za obdelavo plačila, zlasti ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, datum rojstva, telefonsko številko, podatke o naročenem blagu, naslov za pošiljanje in račun. Ponudnik storitev oceni vaše vnose in jih v primeru zakonitega interesa posreduje kreditnim agencijam za bonitetno oceno. Ta obdelava podatkov poteka le z vašim soglasjem; pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi s tem je člen 6(1)(a) SUVP. Več informacij o varstvu podatkov pri AfterPay najdete v izjavi o varstvu podatkov ponudnika na naslovu https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/de_de/25400.

Pravna podlaga za obdelavo plačil je člen 6(1)(b) SUVP. Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za izpolnitev pogodbe z vami, pri čemer lahko način plačila izberete sami.

Shranjevanje podatkov o naročilu

Podatke hranimo, dokler so potrebni za izpolnitev pogodbe. Poleg tega te podatke shranjujemo za izpolnjevanje predpogodbenih obveznosti in zaradi rokov hrambe v skladu z gospodarskim in davčnim pravom za obdobje, določeno z zakonom. To obdobje hrambe je običajno 10 let do konca koledarskega leta, v katerem je bila opravljena zadnja storitev po pogodbi.

Preverjanje bonitete

Glede na izbrani način plačila bo morda treba preveriti vašo kreditno sposobnost. V tem primeru za preverjanje vaše kreditne sposobnosti z vašim soglasjem uporabljamo zunanje ponudnike storitev, ki jim posredujemo vaše podatke (ime, naslov, datum rojstva, vrednost naročila). V ta namen posredujemo podatke na Afterpay, Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 12, 33415 Verl, Nemčija.

Pravna podlaga za preverjanje kreditne sposobnosti je člen 6(1)(a) SUVP. Če ne želite privoliti v preverjanje kreditne sposobnosti, boste morda morali izbrati drugo plačilno sredstvo.

Kot del bonitetne ocene se pridobi ocena, kako velika je verjetnost neplačila v zvezi z našo terjatvijo iz naročila. Od ponudnika storitev prejmemo le vrednost verjetnosti (t. i. vrednost rezultata), ne prejmemo pa nadaljnjih podrobnosti. Na podlagi te vrednosti nato ocenimo, ali je mogoče ponuditi želeni način plačila. Po končanem preverjanju vrednost ocene izbrišemo in je ne shranimo v podatke o naročilu. Zato ne moremo naknadno oceniti, zakaj na primer določen način plačila ni bil mogoč.

Nadaljevanje preklicanih naročil

Če se postopek naročila predčasno zaključi (prekinitev nakupovalne košarice), vam ponujamo možnost nadaljevanja naročila pozneje, če vam lahko dodeljujemo začeta naročila, na primer na podlagi že opravljenih vnosov in v primeru uspešne registracije v našo spletno ponudbo. O tej možnosti vas lahko obvestimo, ko ponovno obiščete našo spletno ponudbo. Če ste privolili, da vas kontaktiramo, lahko stopimo v stik z vami tudi po e-pošti.

Račun stranke

Račun stranke lahko ustvarite prostovoljno. V uporabniškem računu se centralno upravljajo vsi podatki o vas in uporaba različnih ponudb. Na ta način lahko upravljate, posodabljate in po potrebi tudi izbrišete vse podatke. Pravna podlaga za obdelavo podatkov o registraciji je člen 6(1)(a) SUVP v primeru privolitve. Če se pri nas registrirate za namen izpolnitve ali sklenitve pogodbe, je pravna podlaga za obdelavo podatkov tudi člen 6(1)(b) SUVP.

Registracija za račun stranke

Spletni nakup lahko opravite kot gost ali se registrirate z uporabniškim računom na spletnem mestu ali prek aplikacij. Za ustvarjanje uporabniškega računa so potrebni vaš naziv, ime, priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto in država ter vaš e-poštni naslov in geslo za varnostne namene. Vaš naslov bo zabeležen le za namen pošiljanja kupona.

Beležimo tudi datum in čas registracije ter naslov IP. Če med registracijo ne zahtevate ali ne vnesete gesla, vam ga sprva dodelimo samodejno, pozneje pa ga lahko spremenite. Dodatne podrobnosti se lahko dodajo prostovoljno. Pridržujemo si pravico, da poleg registracije prek spletne ponudbe ponudimo tudi druge možnosti registracije, za katere potem veljajo ustrezni predpisi.

Informacije, ki se med registracijo zahtevajo kot obvezno polje, so potrebne za izpolnitev ali sklenitev pogodbe z nami za določene storitve. Vendar se vam ni treba prijaviti, temveč lahko naročite tudi kot gost. V tem primeru boste morali ob vsakem naročilu znova vnesti vse podatke, potrebne za obdelavo pogodbe.

Za uporabo vseh funkcij uporabniškega računa bo morda treba preveriti e-poštni naslov, ki ga navedete ob registraciji. V ta namen bomo na navedeni e-poštni naslov poslali povezavo za potrditev, ki jo morate poklicati. S tem postopkom se po eni strani zagotavlja varnost vaših podatkov, po drugi strani pa komunikacija v zvezi s storitvami, stanjem dostave ali plačilom na veljavni e-poštni naslov.

Zbiranje podatkov prek računa stranke

Ko se registrirate, je za vas ustvarjen uporabniški račun. Vsi podatki, povezani z uporabo spletnih ponudb, bodo shranjeni v uporabniškem računu, če se v vsakem primeru prijavite s svojim uporabniškim računom. To vključuje zlasti osebne podatke (ime, starost, naslove, podatke o dostavi in plačilu), kupone, sezname želja, zgodovino nakupov, zgodovino komunikacije, vedenje pri iskanju in navigaciji, soglasje za posamezne storitve (kot so glasila), naklonjenost popustom in informacije, ki jih stranka eksplicitno ali implicitno posreduje o osrednjih interesnih točkah. Iz teh podatkov lahko oblikujemo segmente in jim dodelimo stranke. Članstvo v takšnih segmentih je prav tako shranjeno v računu kupca. Podatki, povezani z lokacijo, vaša lokacija je shranjena - če ste dali soglasje za ta namen.

Vaša trenutna lokacija se lahko uporabi za zagotavljanje ponudb, ki temeljijo na lokaciji. Če v posameznih primerih ne želite, da se podatki shranijo v vaš uporabniški račun, lahko zadevne ponudbe uporabljate brez uporabe uporabniškega računa. Če želite popolnoma ustaviti shranjevanje podatkov v računu stranke, lahko izbrišete svoj račun stranke.

Tudi zunaj naše spletne ponudbe se lahko vaše dejavnosti pripišejo računu stranke, če se nam identificirate, na primer s predložitvijo (digitalne) kartice stranke.

Uporaba podatkov iz računa stranke

Shranjene podatke uporabljamo za obdelavo skupnega poslovnega odnosa in - če ste dali soglasje - za pošiljanje zanimivih in ustreznih ponudb prek vseh komunikacijskih kanalov, ki jih uporablja stranka. Na podlagi shranjenih podatkov skušamo ugotoviti, katere ponudbe so za vas relevantne.

V okviru poslovnega odnosa stopimo v stik z vami prek kontaktnih podatkov, ki jih navedete, ko uporabljate posamezne storitve. Na primer, samodejno boste prejemali obvestila o naročilu ali informacije o stanju dostave; obveščali vas bomo v skladu z vašimi izbranimi nastavitvami. Stik lahko vzpostavite prek e-pošte, sporočil v pametnem telefonu ali drugih digitalnih komunikacijskih kanalov. Poleg tega lahko izberete neobvezne komunikacijske kanale in priložnosti, ki vključujejo zlasti posebne novice in sporočila aplikacij.

Obdobje shranjevanja in izbris

Podatki, pridobljeni pri uporabi računa stranke, se običajno hranijo ves čas obstoja računa stranke, vendar se lahko na zahtevo tudi predčasno izbrišejo. Velik del podatkov si lahko ogledate neposredno na spletu in jih - z izjemo e-poštnega naslova - spremenite ali izbrišete. Svoj uporabniški račun lahko kadar koli izbrišete tako, da nas obvestite o svoji želji po izbrisu, na primer tudi prek splošnega kontaktnega obrazca. V primeru takojšnjega izbrisa podatkov ni mogoče obnoviti v primeru ponovne registracije. Če v obdobju treh let ni mogoče zaznati nobene dejavnosti, se status razmerja s stranko spremeni v neaktivno. V takem primeru bo obdelava vaših osebnih podatkov samodejno omejena.

Portal za prijave

Za zaposlitev pri nas se lahko prijavite prek portala za prijavitelje ter predložite vse potrebne informacije in dokumente. Uporaba portala za prijavitelje je prostovoljna; prijavo nam lahko pošljete tudi na druge načine, na primer po e-pošti ali pošti.

Na našem portalu za prijavitelje imate na voljo različne možnosti za posredovanje prijavnih dokumentov. Izpolnite naš spletni obrazec za prijavo ali naložite svoj življenjepis v našo spletno storitev. Prav tako vam ponujamo možnost, da za prijavo uporabite svoj profil na Xingu ali LinkedInu ali da svoj življenjepis naložite v storitev Dropbox.

Če želite za prijavo uporabiti svoj profil na Xingu ali LinkedInu, boste s povezavo preusmerjeni na spletno stran izbranega ponudnika. Tam se lahko prijavite s svojimi podatki za dostop do storitev Xing ali LinkedIn in nam nato prek izbranega portala posredujete dokumente za prijavo. Pri tem se za Xing uporabljajo določbe o varstvu podatkov ponudnika New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, ki jih lahko dobite na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung in https://privacy.xing.com/de. Za LinkedIn veljajo določbe o varstvu podatkov ponudnika LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 ZDA, ki so na voljo na naslovu https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Na določbe o varstvu podatkov ponudnikov nimamo vpliva.

Če se odločite, da svoj življenjepis naložite prek storitve Dropbox družbe Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irska, boste prek povezave preusmerjeni na spletno mesto Dropbox, kjer se lahko prijavite s svojimi podatki za dostop do storitve  Dropbox. Življenjepis lahko nato naložite v svoj Dropbox in ga delite z nami. Upoštevajte, da pri uporabi storitve Dropbox veljajo določbe o varstvu podatkov ponudnika, na katere nimamo vpliva. Več informacij o varstvu podatkov pri Dropboxu najdete na https://www.dropbox.com/privacy

Po prejemu prijave prek portala za prijavitelje bodo vaši dokumenti elektronsko posredovani odgovornim uslužbencem našega podjetja. Če ste se prijavili na razpisano delovno mesto, bodo dokumenti samodejno izbrisani tri mesece po zaključku postopka zaposlovanja, če izbrisa ne preprečujejo drugi zakoniti interesi. Takšni legitimni interesi v tem smislu so na primer obveznosti zagotavljanja dokazov v postopkih na podlagi splošnega zakona o enakem obravnavanju (AGG). V primeru prijave brez navedbe razpisanega delovnega mesta (nenaročena prijava) se prijava hrani, dokler obstaja možnost, da bi bila prijava zanimiva. Imate možnost, da kadar koli zahtevate izbris svoje vloge, tudi pred iztekom predvidenih obdobij hrambe. V primeru uspešne prijave bodo posredovani podatki shranjeni za namen obdelave delovnega razmerja v skladu z zakonskimi zahtevami. V vseh drugih primerih je pravna podlaga za shranjevanje vaših podatkov o prosilcu vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Komuniciranje z nami

Z nami se lahko povežete na različne načine, tudi prek kontaktnega obrazca na našem spletnem mestu. Prav tako vas bomo z veseljem redno obveščali z našimi novicami po e-pošti.

Kontaktni obrazec

Če želite uporabiti kontaktni obrazec v naši spletni ponudbi, zbiramo osebne podatke, ki jih navedete v kontaktnem obrazcu, zlasti ime in elektronski naslov. Shranjujemo tudi naslov IP ter datum in čas zahteve. Podatke, posredovane prek kontaktnega obrazca, obdelujemo izključno zato, da lahko odgovorimo na vaše povpraševanje ali zahtevo.

Sami se lahko odločite, katere podatke nam boste poslali prek kontaktnega obrazca. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Ko zadevo obdelamo, bodo podatki najprej shranjeni za primer morebitnih poizvedb. Izbris podatkov lahko zahtevate kadar koli, sicer bomo podatke izbrisali po popolni rešitvi zadeve; zakonske obveznosti hrambe v vsakem primeru ostanejo nespremenjene.

Elektronske novice

Ko se prijavite na naše novice, bomo vaš e-poštni naslov uporabljali za lastne oglaševalske namene, dokler se ne odjavite. Po e-pošti boste redno prejemali informacije o aktualnih temah in e-poštna sporočila ob posebnih priložnostih, na primer posebnih promocijah. E-sporočila so lahko prilagojena in individualizirana na podlagi podatkov, ki jih imamo o vas.

Za prijavo na naše novice, razen če ste nam dali pisno soglasje, uporabljamo tako imenovani postopek dvojne izbire, tj. novice vam bomo po elektronski pošti poslali le, če ste predhodno izrecno potrdili, da želite, da aktiviramo pošiljanje novic. Nato vam bomo poslali e-poštno sporočilo z obvestilom in vas prosili, da s klikom na povezavo v tem sporočilu potrdite, da želite prejemati naše novice. Potrditev in čas registracije zabeležimo, da lahko dokažemo vašo registracijo in po potrebi pojasnimo morebitno zlorabo vaših osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP, če ste se izrecno prijavili na e-novice. V okviru zakonskih zahtev se lahko zgodi, da naše novice od nas prejemate tudi brez izrecne privolitve, ker ste pri nas naročili blago ali storitve, ker smo v tem okviru prejeli vaš e-poštni naslov in ker niste ugovarjali prejemanju informacij po e-pošti. V tem primeru je pravna podlaga naš zakoniti interes za pošiljanje neposrednega oglaševanja v skladu s členom 6(1)(f) SUVP.

Podatke o uporabi naših glasil uporabljamo za namene analize z vašim soglasjem. V ta namen prejmemo informacije o tem, v kolikšni meri so poslana glasila odprta in uporabljena, npr. koliko uporabnikom je bilo poslano e-poštno sporočilo, ali so bila e-poštna sporočila zavrnjena in ali so se uporabniki po prejemu e-poštnega sporočila odjavili s seznama ali pa so unovčili kupone. Te informacije uporabljamo za ugotavljanje vaših osebnih interesov in tako lahko prilagodimo našo ponudbo glede na vaše interese. Spletni svetilniki in sledilni piksli se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov. Pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi s tem je vaša izrecna privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Če od nas ne želite več prejemati novic, lahko kadar koli prekličete svoje soglasje z učinkom za prihodnost ali nasprotujete nadaljnjemu prejemanju novic, ne da bi pri tem imeli kakršne koli stroške, razen stroškov prenosa po osnovnih tarifah. Preprosto uporabite povezavo za odjavo, ki je v vsakem glasilu, ali pa nam ali našemu pooblaščencu za varstvo podatkov pošljite sporočilo.

Komentarji

V naši spletni ponudbi lahko komentirate naše članke. Pri tem morate navesti svoje ime, lahko pa uporabite tudi psevdonim. Navesti morate tudi svoj e-poštni naslov. Navedba vašega e-poštnega naslova je potrebna, da vas lahko kontaktiramo v primeru ugovorov na vaše pripombe in vas prosimo, da jih komentirate; shranimo tudi naslov IP. Brez teh podatkov ne boste mogli objavljati komentarjev. Ob objavi komentarja pa bo prikazano samo ime ali psevdonim, ki ste ga izbrali. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP

Nagradne igre

V svoji spletni ponudbi ali prek drugih kanalov občasno ponujamo natečaje. Na natečaj se lahko prijavite prostovoljno; po potrebi je lahko rešitev nalog ali predložitev prispevkov pogoj za sodelovanje. V postopku prijave morate posredovati kontaktne podatke, ki jih bomo uporabili izključno za upravljanje natečaja. Podatki iz natečaja se ne združujejo z drugimi podatki - razen če ni v posameznem primeru drugače urejeno; sodelovanje v natečaju in možnosti za zmago so neodvisne od drugih dejavnikov, kot je nakup blaga ali podelitev neobveznega soglasja za prejemanje oglaševanja.

Po koncu natečaja bodo vaši podatki shranjeni šest mesecev, razen če jih boste zahtevali izbrisati prej. Začasna hramba je namenjena morebitni preučitvi poizvedb in pritožb. Nato bodo vsi podatki o udeležencih izbrisani. Izbris ne vključuje podatkov, ki se zaradi izrecnega dogovora z zadevnim udeležencem hranijo dlje časa. To lahko vključuje na primer podatke o zmagovalcu. Takšnih dogovorov z nami niste dolžni skleniti. Ne glede na ustrezen sporazum je dovoljena objava podatkov o udeležencih v anonimizirani obliki (Ana A. iz A.).

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(a) SUVP (privolitev v okviru sodelovanja v nagradni igri) in člen 6(1)(b) SUVP (izvedba nagradne igre).

Ankete

Da bi izboljšali svoje izdelke in storitve, vas lahko občasno povabimo k sodelovanju v anketah za stranke ali uporabnike, na primer z ustreznimi obvestili v naši spletni ponudbi. Ankete temeljijo na spletu; če ankete izvajamo na spletnih mestih tretjih oseb in obdelavo podatkov izvajajo ti tretji ponudniki na lastno odgovornost, to jasno poudarimo. Sodelovanje v anketah je prostovoljno in ne vpliva na drugo uporabo naših spletnih ponudb, vendar je možno, da vam v zahvalo za sodelovanje dodelimo izrecno navedeno ugodnost (na primer kupon ali popust) ali možnost za zmago. Če je treba osebne podatke posredovati za pridobitev ugodnosti ali možnosti za zmago, je to izključno za namene obdelave in ni povezano z vsebino ankete; pravna podlaga v zvezi s tem je člen 6(1)(b) SUVP. Ni možnosti shranjevanja podatkov o tem, katere stranke/uporabniki so sodelovali v raziskavi in kateri odgovori so bili podani. Vendar pa sprejemamo tehnične ukrepe za preprečevanje večkratne udeležbe in preprečevanje neprimerne udeležbe, na primer z avtomatiziranimi postopki (boti). V ta namen se lahko uporabljajo piškotki ali druge tehnologije za preverjanje dovoljenja za sodelovanje. V tem primeru so pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi z osebami naši zgoraj opisani zakoniti interesi v smislu člena 6(1)(f) SUVP.

Če se v izjemnih primerih namerava rezultate raziskave povezati z vašim profilom stranke, bo to storjeno le z vašim izrecnim soglasjem. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je nato člen 6(1)(a) SUVP.

Uporaba WhatsApp Business

Ponujamo vam možnost, da stopite v stik z nami prek storitve pošiljanja sporočil WhatsApp Business. Storitev WhatsApp Business zagotavlja družba WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, oz. za uporabnike, ki živijo v Evropskem gospodarskem prostoru, družba WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. WhatsApp pripada družbi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA.

Ko nas kontaktirate prek WhatsApp, abeležimo telefonsko številko, ki jo uporabite, in informacije, ki jih pošljete prek WhatsApp; a obdelavo vaše poizvedbe lahko uporabimo tudi vaše podatke o stranki, ki so shranjeni pri nas. Podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo izključno za odgovor na vašo poizvedbo ali obravnavo vaše zahteve Poudarjamo, da nimamo vpliva na obseg, v katerem WhatsApp bzw. Facebook (kot lastnik WhatsApp) dostopa do vaših osebnih podatkov in jih ocenjuje. Informacije o obdelavi podatkov s strani WhatsApp so na voljo v politiki zasebnosti ponudnika storitev na naslovu https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Za obdelavo podatkov s strabu WhatsApp nismo odgovorni. Pravna podlaga za našo obdelavo vaših osebnih podatkov je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

Ko bomo zadevo obdelali, bodo podatki najprej shranjeni za morebitna posvetovanja. Izbris podatkov lahko zahtevate kadar koli, sicer bodo podatki izbrisani, ko bo zadeva v celoti obravnavana; zakonske obveznosti hrambe v vsakem primeru ostanejo nespremenjene.

Družbeni mediji

Poleg naše spletne ponudbe za prenos informacij in komunikacijo uporabljamo tudi različne kanale družbenih medijev, do katerih najdete povezave v naši spletni ponudbi ali v katerih boste našli povezave do naše spletne ponudbe. Natančneje, uporabljamo družbena omrežja Facebook, Pinterest in Instagram, platformo za videoposnetke YouTube in portal TikTokPovezave lahko prepoznate po ustreznem logotipu ponudnika.

S klikom na povezave se odprejo ustrezne strani družbenih medijev, za katere ta izjava o varstvu podatkov ne velja. Tam veljajo podrobnosti o določbah in obvestilih o varstvu podatkov posameznih ponudnikov. V nadaljevanju smo za vas povzeli pregled ustreznih obvestil ponudnikov. Za veljavne določbe glejte ustrezne izjave o varstvu podatkov posameznih ponudnikov; te najdete na naslednjih naslovih:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Pred priklicem ustreznih povezav se ustreznim ponudnikom ne posredujejo nobeni osebni podatki. Vaš dostop do povezane strani je hkrati podlaga za obdelavo podatkov s strani zadevnega ponudnika.

Za našo uporabo kanalov družbenih medijev Facebook in Instagram veljajo tudi naslednje informacije o povezani obdelavi vaših osebnih podatkov.

Facebook Fanpage

Poleg lastne spletne ponudbe imamo tudi stran oboževalcev v družabnem omrežju Facebook. Na strani za oboževalce obveščamo o svojih dejavnostih in ponujamo kanal za komunikacijo. Družabno omrežje Facebook upravlja družba Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska (v nadaljevanju: „Facebook“).

Razmejitev odgovornosti

V okviru možnosti pri Facebook skušamo zagotoviti zaščito vaše zasebnosti in zasebnih podatkov. Če vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z vašim obiskom strani, se pojasnila v tej izjavi o varstvu podatkov uporabljajo brez omejitev. Zaradi vključitve strani oboževalcev v ponudbo družbe Facebook je treba opozoriti, da hkrati obdeluje osebne podatke tudi Facebook. Na obdelavo podatkov s stranidružbe Facebook nimamo vpliva; zlasti ne deluje kot obdelovalec za nas v okviru naše odgovornosti. Za obdelavo podatkos s strani družbe Facebook veljajo – vsaj glede na navedbe družbe Facebook – smernice družbe Facebook, ki so na voljo na https://de-de.facebook.com/policy.php.

V skladu z zakonom o varstvu podatkov lahko domnevamo, da smo Facebook in mi skupaj odgovorni za delovanje oboževalske strani in vrednotenje podatkov uporabnikov ob obisku oboževalske strani. V skladu z zahtevami zakona o varstvu podatkov smo z družbo Facebook dosegli dogovor o razmejitvi odgovornosti.

Facebook Insights

Facebook upravljavcem oboževalskih strani ponuja možnost pregleda uporabe oboževalske strani in njenih uporabnikov prek funkcije Page Insights. S storitvijo Page Insights lahko prikličete in ocenite predvsem statistične podatke. Podatke iz orodja Page Insights uporabljamo za čim bolj privlačno in učinkovito stran oboževalcev. V ta namen nam Facebook posreduje podatke, ki jih je družba Facebook ustvarila sama. Dodatne informacije o delovanju in odgovornosti za funkcijo Page Insights zagotavlja družba Facebook na naslovu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Facebook ponuja uporabnikom, ki so registrirani pri Facebooku, možnosti neposredne komunikacije prek storitve Facebook Messenger. Če stopite v stik z nami prek storitve Messenger, bomo posredovane podatke shranili in uporabili izključno za namen odgovora na vaše povpraševanje. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v smislu člena 6(1)(a) SUVP in naš zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) SUVP. Naš zakoniti interes je evidentiranje in obdelava poizvedb strank, vrednotenje poizvedb strank ter nadzor nad zlorabami in se uveljavlja le za te namene.

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Za vaše osebne podatke to velja, ko se zadevni pogovor konča. Za nas je pogovor končan, ko je iz okoliščin jasno razvidno, da je bila zadevna zadeva dokončno pojasnjena. Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete; v tem primeru bomo podatke nemudoma izbrisali, če ni podlage za njihovo nadaljnje shranjevanje.

Nadaljnje informacije o Facebooku

Če imate kakršna koli vprašanja o naši uporabi osebnih podatkov v zvezi z uporabo oboževalske strani pri Facebooku, se lahko kadar koli obrnete na nas in našega pooblaščenca za varstvo podatkov. Kontaktni podatki in komunikacijski kanali so pojasnjeni v naši izjavi o varstvu podatkov. Če imate vprašanja o varstvu podatkov pri Facebooku, vas prosimo, da se obrnete neposredno na družbo Facebook. Splošne informacije o varni uporabi družabnih omrežij zagotavlja tudi Zvezni urad za informacijsko varnost (BSI) na svoji spletni strani na naslovu https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Račun na Instagramu

Poleg lastne spletne ponudbe imamo tudi račun v družabnem omrežju Instagram. Prek računa na Instagramu obveščamo o naših dejavnostih in ponujamo kanal za komunikacijo. Družabno omrežje Instagram upravlja družba Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska (v nadaljevanju: „Facebook“).

Odgovornost v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

V okviru možnosti pri Instagramu skušamo zagotoviti zaščito vaše zasebnosti in zasebnih podatkov. Če vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z vašim obiskom računa Instagram, se pojasnila v tej izjavi o varstvu podatkov uporabljajo brez omejitev. Zaradi integracije računa v ponudbo družbe Facebook je treba opozoriti, da hkrati obdeluje osebne podatke tudi Facebook. Na obdelavo podatkov s strani družbe Facebook nimamo vpliva; Facebook zlasti ne deluje kot obdelovalec za nas v okviru naše odgovornosti. Za obdelavo podatkov s strani družbe Facebook veljajo – vsaj glede na navedbe družbe Facebook – smernice družbe Facebook, ki so na voljo na https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

V skladu z zakonom o varstvu podatkov imamo družba Facebook in mi ločene odgovornosti za upravljanje računa pri Instagramu ter s tem povezanih možnosti komuniciranja in ocenjevanja. Če vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z vašim obiskom našega mesta na Instagramu in samo mi odločamo o namenih in sredstvih te obdelave podatkov, smo za to obdelavo podatkov odgovorni mi. To se običajno zgodi, če z nami komunicirate neposredno prek funkcije „Instagram Direct Messaging“ in nam pri tem posredujete svoje podatke. Če vaše osebne podatke obdeluje Facebook in Facebook sam odloča o namenih in sredstvih obdelave podatkov, je za to obdelavo podatkov izključno odgovoren Facebook. To velja zlasti za ocenjevanje vedenja uporabnikov, ki ga Facebook izvaja za svoje lastne namene.

Instagram Insights

Facebook ponuja upravljavcem računov možnost pregleda uporabe računa in njegovih uporabnikov prek funkcije „Instagram Insights“. Prek storitve Instagram Insights e mogoče priklicati in ovrednotiti predvsem statistične podatke. Podatke iz storitve Instagram Insights uporabljamo predvsem, da naredimo račun Instagram čim bolj privlačen in učinkovit. V ta namen nam družba Facebook posreduje podatke, ki jih je Facebook ustvaril sam na lastno odgovornost. Podatki, ki jih prejmemo od družbe Facebook, so večinoma anonimizirani podatki in statistični podatki. Če v tem okviru prejmemo osebne podatke, smo odgovorni za našo nadaljnjo obdelavo teh podatkov pri oceni uporabe našega računa Instagram.

Dodatne informacije glede storitve Instagram Insights zagotavlja družba Facebook na naslovu https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460.

Instagram Direct Messaging

Pri Instagramu imate možnost, da prek funkcije „Instagram Direct Messaging“ možnost neposredne komunikacije z nami. Če stopite v stik z nami prek funkcije Instagram Direct Messaging, bomo posredovane podatke shranili in uporabili izključno za namen odgovora na vaše povpraševanje. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaša privolitev v smislu člena 6(1)(a) SUVP in naš zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) SUVP. Naš zakoniti interes je evidentiranje in obdelava poizvedb strank, vrednotenje poizvedb strank ter nadzor nad zlorabami in se uveljavlja le za te namene.

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Za vaše osebne podatke to velja, ko se zadevni pogovor konča. Za nas je pogovor končan, ko je iz okoliščin jasno razvidno, da je bila zadevna zadeva dokončno pojasnjena. Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete; v tem primeru bomo podatke nemudoma izbrisali, če ni podlage za njihovo nadaljnje shranjevanje.

Nadaljnje informacije glede Instagrama

Če imate kakršna koli vprašanja o naši uporabi osebnih podatkov v zvezi z uporabo našega računa Instagram, se lahko kadar koli obrnete na nas in našega pooblaščenca za varstvo podatkov. Kontaktni podatki in komunikacijski kanali so pojasnjeni v naši izjavi o varstvu podatkov. Če imate vprašanja o varstvu podatkov pri družbenem omrežju Instagram, ki ga ponuja družba Facebook, vas prosimo, da se obrnete neposredno na družbo Facebook. Na tem mestu bi radi dodatno opozorili tudi na to, da splošne informacije o varni uporabi družabnih omrežij zagotavlja tudi Zvezni urad za informacijsko varnost (BSI) na svoji spletni strani na naslovu https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Vaše pravice in kontakt

Velik pomen pripisujemo čim bolj pregledni razlagi obdelave vaših osebnih podatkov in obveščanju o pravicah, do katerih ste upravičeni. Če želite več informacij ali uveljavljati pravice, do katerih ste upravičeni, se lahko kadar koli obrnete na nas, da bomo poskrbeli za vašo zahtevo.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate obsežne pravice. Najprej imate obsežno pravico do informacij in po potrebi lahko zahtevate popravek in/ali izbris ali blokiranje svojih osebnih podatkov. Zahtevate lahko tudi omejitev obdelave in imate pravico do ugovora. V zvezi z osebnimi podatki, ki ste nam jih posredovali, imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljaviti katero koli od svojih pravic in/ali pridobiti več informacij o njih, se obrnite na našo službo za stranke. Lahko se obrnete tudi na našega pooblaščenca za varstvo podatkov.

Preklic privolitve in ugovor

Ko enkrat podate soglasje, ga lahko kadar koli svobodno prekličete z učinkom za prihodnost. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala na podlagi privolitve. Kontaktni osebi za to sta tudi naša služba za stranke in naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

Če obdelava vaših osebnih podatkov ne temelji na privolitvi, temveč na drugi pravni podlagi, lahko tej obdelavi podatkov ugovarjate. Vaš ugovor vodi do pregleda in po potrebi do prenehanja obdelave podatkov. Obveščeni boste o rezultatih pregleda in - če se bo obdelava podatkov kljub temu nadaljevala - boste od nas prejeli podrobnejše informacije o tem, zakaj je obdelava podatkov dovoljena.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov in stik

Imenovali smo zunanjega pooblaščenca za varstvo podatkov, ki nam pomaga pri vprašanjih varstva podatkov in na katerega se lahko obrnete tudi neposredno. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našim ravnanjem z osebnimi podatki ali potrebujete dodatne informacije o varstvu podatkov, se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov in njegovo ekipo:

Odvetnik Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI odvetniki

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-pošta: privacy@takko.de

Če želite osebno stopiti v stik z našim pooblaščencem za varstvo podatkov po elektronski pošti, ga lahko kontaktirate tudi na naslovu sebastian.meyer(at)brandi.net.

Pritožbe

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s to izjavo o varstvu podatkov ali veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Pritožite se lahko tudi našemu pooblaščencu za varstvo podatkov. Pooblaščenec za varstvo podatkov bo zadevo raziskal in vas obvestil o izidu preiskave.

Nadaljnje informacije in spremembe

Povezave na druge spletne strani

Naša spletna ponudba vsebuje povezave na druge spletne strani. Te povezave so praviloma označene kot takšne. Na spoštovanje določb o varstvu podatkov na povezanih spletnih straneh nimamo vpliva. Zato vam priporočamo, da se tudi na drugih spletnih straneh pozanimate o vsakokratnih izjavah o varstvu podatkov.

Spremembe te izjave o varstvu podatkov

Stanje izjave o varstvu podatkov je označeno z navedbo datuma (spodaj). Pridržujemo si pravico, da to izjavo o varstvu podatkov kadarkoli spremenimo z učinkom za naprej. Do spremembe pride zlasti v primeru tehničnih prilagoditev spletne ponudbe ali sprememb zahtev glede varstva podatkov. Aktualna različica izjave o varstvu podatkov je vedno na voljo neposredno prek spletne ponudbe. Priporočamo, da se redno obveščate o spremembah te izjave o varstvu podatkov.

Stanje te izjave o varstvu podatkov: januar 2022