Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Meie, Takko Holding GmbH, Alfred-Krupp-Str. 21, 48291 Telgte, oleme kui veebipakkumise käitaja vastutav veebipakkumise kasutajate isikuandmete töötlemise eest. Meie kontaktandmed leiate te veebipakkumise impressumist, kontaktisikud isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste osas on nimetatud otse käesolevas isikuandmete kaitse avalduses.

Me suhtume teie eraelu puutumatuse ja teie isiklike andmete kaitsesse väga tõsiselt. Me hõlmame, säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ainult vastavuses käesoleva isikuandmete kaitse avalduse ning kohaldatavate andmekaitseõiguse alaste eeskirjade, eelkõige Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja riigisiseste andmekaitse eeskirjade sisuga.

Käesoleva isikuandmete kaitse avaldusega teavitame me teid, millises ulatuses ja millistel eesmärkidel seoses veebipakkumise kasutamisega isikuandmeid töödeldakse.

Isikuandmed

Isikuandmed on teave identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isiku kohta. Selle alla langeb kogu teave teie identiteedi kohta, nagu näiteks teie nimi, teie e-posti aadress või teie postiaadress. Teavet, mida ei saa teie identiteediga ühendusse viia (nagu näiteks statistilisi andmeid veebipakkumise kasutajate arvu kohta), ei loeta seevastu isikuandmeteks.

Te saate meie veebipakkumist põhimõtteliselt kasutada ilma oma identiteeti avalikustamata ja ilma isikuandmeid ära näitamata. Siis hõlmatakse meie poolt üksnes üldist teavet meie veebipakkumise külastuse kohta. Mõnede puhul pakutavatest teenustest kogutakse teilt siiski isikuandmeid. Neid andmeid töödeldakse seejärel meie poolt põhimõtteliselt ainult käesoleva veebipakkumise kasutamise eesmärkidel, eelkõige soovitud teabe kasutamise võimaldamiseks. Isikuandmete kogumise puhul peab kohustuslikus korras ära näitama ainult need andmed, mis on sunduslikult vajalikud. Lisaks sellele võivad olla võimalikud täiendavad andmed, kusjuures siis on tegemist vabatahtlike andmetega. Me viitame vastavalt sellele, kas tegemist on kohustuslike väljade või vabatahtlike andmetega. Konkreetsetest üksikasjadest teavitame me teid seejärel käesoleva isikuandmete kaitse avalduse vastavas lõikes.

Automatiseeritud otsuste tegemist teie isikuandmete põhjal seoses meie veebipakkumise kasutamisega ei toimu.

Isikuandmete töötlemine

Teie andmeid säilitatakse meie poolt Euroopa Liidu piires asuvates eriti kaitstud serverites. Need on tehniliste ja korralduslike meetmete abil kaitstud teie andmete kaotsimineku, hävimise, ligipääsu, muutmise või levitamise eest volitamata isikute poolt. Ligipääs teie andmetele on võimalik vaid väheste volitatud isikute jaoks. Nende pädevusse kuulub serverite tehniline, kaubanduslik või toimetuslik hooldamine. Vaatamata regulaarsetele kontrollimistele pole täielik kaitse kõigi ohtude vastu siiski võimalik.

Teie isikuandmed kantakse üle krüpteeritud kujul interneti kaudu. Me kasutame andmete ülekandeks SSL krüptimist (Secure Socket Layer).

Isikuandmete edasiandmine kolmandatele isikutele

Me kasutame teie isikuga seotud teavet põhimõtteliselt ainult teie poolt soovitud teenuste osutamiseks. Kuivõrd meie poolt teenuse osutamise raames kasutatakse väliseid teenusepakkujaid, on ka nendel ligipääs andmetele eranditult teenuse osutamise eesmärgil. Me kindlustame andmekaitseõiguse alastest nõuetest kinnipidamise tehniliste ja korralduslike meetmete abil ning kohustume seda tegema ka oma väliseid teenusepakkujaid. Teie isikuandmeid võidakse sisemiselt edasi anda ka Takko äriühingute grupi piires, millesse me kuulume. Ka taolisel juhul jäävad kõik käesolevas isikuandmete kaitse avalduses kindlaksmääratud garantiid jõusse.

Lisaks sellele ei anna me andmeid ilma teie selgesõnalise nõusolekuta edasi kolmandatele isikutele, eelkõige mitte reklaami eesmärkidel. Teie isikuandmete edasiandmine toimub ainult siis, kui te olete andmete edasiandmiseks ise nõusoleku andnud või kuivõrd me oleme õigusaktide sätete ja/või ametkondlike või kohtumääruste tõttu selleks õigustatud või kohustatud. Seejuures võib eelkõige tegemist olla teabe andmisega kriminaaljälituse, ohu ärahoidmise või intellektuaalomandi õiguste jõustamise eesmärkidel või meie õigustatud õiguslike huvide kaitseks.

Kuivõrd me teie isikuandmeid ise või väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides olevate teenusepakkujate kaudu edastame, siis peame me selleks kinni GDPR määruse artikli 44 jj erilistest nõuetest ning kohustame ka oma teenusepakkujaid neist reeglitest kinni pidama. Me edastame teie andmeid seetõttu ainult reservatsiooniga, et väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides on olemas GDPR määrusega tagatud kaitsetase. See kaitsetase tagatakse eelkõige EL-i Komisjoni kaitse piisavuse otsuse või sobivate garantiide abil vastavalt GDPR määruse artiklile 46.

Andmetöötluse õiguslikud alused

Kuivõrd me hangime teie isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, siis on andmetöötluse õiguslikuks aluseks GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Kuivõrd me töötleme teie isikuandmeid, kuna see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingusarnase suhte raames, siis kujutab endast andmetöötluse õiguslikku alust GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Kuivõrd me töötleme teie isikuandmeid mingi õigusliku kohustuse täitmiseks, siis on andmetöötluse õiguslikuks aluseks GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt c).

Õiguslikuks aluseks andmetöötluse jaoks võib pidada samuti GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti f), kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kellegi kolmanda isiku õigustatud huvi kaitsmiseks ning seejuures ei nõua isikuandmete kaitset teie huvid, põhiõigused ja põhivabadused.

Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse raames viitame me alati sellele, millisele õiguslikule alusele me teie isikuandmete töötlemisel tugineme.

Andmete kustutamine ja säilitamise kestus

Me kustutame või blokeerime teie isikuandmed põhimõtteliselt alati siis, kui säilitamise eesmärk ära langeb. Säilitamine võib aga lisaks sellele toimuda ka siis, kui see on ette nähtud õiguslike nõuetega, mida meie suhtes kohaldatakse, näiteks mis puudutab õigusaktidega kehtestatud säilitamise ja dokumenteerimise kohustusi. Taolisel juhul kustutame või blokeerime me teie isikuandmed pärast vastavate nõuete lõppu.

Meie veebipakkumise kasutamine

Teave teie arvuti kohta

Iga ligipääsu korral oma veebipakkumisele kogume me sõltumata teie registreerimisest teie arvuti kohta järgmist teavet: teie arvuti IP aadress, teie brauseri päring (nõude sisu, konkreetne lehekülg) ning selle päringu kuupäev ja kellaaeg. Peale selle hõlmatakse taolise päringu raames olek ja ülekantud andmete hulk. Samuti kogume me toote- ja versiooniteavet kasutatud brauseri (brauseri tarkvara keele ning versiooni) ja arvuti operatsioonisüsteemi ning selle liidese kohta. Peale selle hõlmatakse teavet lõppseadme kohta, millega päring tehakse, ekraani eraldusvõime, ekraani värvisügavuse, Flashi toe, Javascripti toe ning sisselogimiste ja väljalogimiste kohta. Me hõlmame samuti selle, milliselt veebilehelt ligipääs veebipakkumisele saadi. Teie arvuti IP aadress säilitatakse seejuures ainult veebipakkumise kasutamise ajaks ja pärast seda see kustutatakse või anonümiseeritakse lühendamise teel. Ülejäänud andmeid säilitatakse piiratud ajavahemikuks, kõige kauem kolmeks aastaks.

Me kasutame taolisi andmeid veebipakkumise käitamiseks, eelkõige selleks, et vigu kindlaks teha ja kõrvaldada, et veebipakkumise koormatust kindlaks teha ning et kohandusi või parendusi ette võtta. Taolistel eesmärkidel puudutab meie õigustatud huvi ka andmetöötlust vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile f).

Küpsiste kasutamine

Meie veebipakkumise tarbeks leiavad – nagu paljudel veebilehtedel – kasutamist küpsised. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie arvutis säilitatakse ja mis säilitavad teatud seadistusi ning andmeid nende vahetamiseks meiepoolse veebipakkumisega teie brauseri kaudu. Küpsis sisaldab reeglina selle domeeni nime, millest küpsisefail saadeti ning teavet küpsise vanuse kohta ja tähtnumbrilist identifitseerimismärgist.

Küpsised võimaldavad meil teie arvuti tuvastada ja võimalikud eelseadistused ning eelistused koheselt kättesaadavaks teha. Meie poolt kasutatud küpsised on – kuivõrd see võimalik on – nõndanimetatud seansiküpsised, mis pärast brauseri seansi lõppu automaatselt uuesti kustutatakse. Üksikjuhtudel saab kasutada ka pikema säilitusajaga küpsiseid, selleks et teie eelseadistusi ja eelistusi saaks ka meie veebipakkumise järgmise külastuse korral arvesse võtta.

Enamik brausereid on seadistatud selliselt, et need küpsiseid automaatselt aktsepteerivad. Ent te saate küpsiste säilitamise siiski deaktiveerida või seadistada oma brauseri selliselt, et see teavitaks teid niipea, kui küpsiseid saadetakse. Peale selle on võimalik juba säilitatud küpsiseid brauseri seadistuste kaudu käsitsi kustutada. Palun pidage silmas, et te saate meie veebipakkumist teatud juhtudel ainult piiratud ulatuses või üldse mitte kasutada, kui te keeldute küpsiste säilitamisest või kustutate vajalikud küpsised.

Kuivõrd meie veebipakkumise jaoks pole küpsised vajalikud, siis palume me teid veebipakkumise esmakordsel avamisel anda küpsiste kasutamise kohta nõusolek. Mis puudutab kolmandatest osapooltest teenusepakkujate mittevajalikke küpsiseid, siis leiate te alljärgnevalt nende meie poolt kasutatud kolmandatest osapooltest teenusepakkujate teenuste täpsema kirjelduse. Õiguslikuks aluseks sellega seotud andmetöötluse, kaasa arvatud võimaliku andmete edasiandmise jaoks on vastavalt teie nõusolek GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti a) tähenduses. Ükskord antud nõusoleku saab igal ajal tulevikku ulatuva mõjuga tagasi võtta, eelkõige valitud seadistuste muudatuse teel.

Õiguslikuks aluseks vajalike küpsiste kasutamise jaoks on meie õigustatud huvi oma veebipakkumise nõuetekohase kasutada võimaldamise osas GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti f) tähenduses ning – kuivõrd meie veebipakkumise kaudu sõlmitakse või täidetakse lepinguid – lepingu täitmise osas GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti b) tähenduses.

Filiaalide leidja

Teil on olemas võimalus endale lähedalasuvaid Takko filiaale meie veebipakkumises kuvada lasta. Te võite käsitsi sisestada posti sihtnumbri, selleks et nii sobivaid filiaale leida. Te saate aga filiaale välja selgitada lasta ka asukoha ligipääsu teel. Kui te seda funktsiooni kasutate, siis piiritletakse teie asukoht teie IP aadressi põhjal geograafilise lokaliseerimise teel. Teie IP aadress kogutakse seejuures eranditult eesmärgil, et teile sobivat filiaali kuvada. Vahetult pärast meie veebipakkumise kasutamise lõpetamist IP aadress uuesti kustutatakse.

Õiguslikuks aluseks filiaalide leidja kasutamise jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Filiaali saadavuse kontrollimine

Teil on olemas võimalus endale kaupade saadavust lähedalasuvates Takko filiaalides kuvada lasta. Te võite käsitsi sisestada posti sihtnumbri, selleks et nii kaupade saadavalolek lähedalasuvates filiaalides üle kontrollida. Te võite posti sihtnumbri käsitsi sisestamise asemel aga ka enda asukoha oma brauseri kaudu vabaks anda. Kui te seda funktsiooni kasutate, siis piiritletakse teie asukoht teie IP aadressi põhjal geograafilise lokaliseerimise teel. Teie IP aadress kogutakse seejuures eranditult eesmärgil, et teile sobivad filiaalid kuvada. Vahetult pärast meie veebipakkumise kasutamise lõpetamist IP aadress uuesti kustutatakse.

Õiguslikuks aluseks filiaalide leidja kasutamise jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Alaealiste kaitse

Lapsed ja alla 18 aasta vanused noored ei tohiks ilma oma vanemate või seaduslike eestkostjate nõusolekuta meile isikuandmeid edastada. Me ei nõua lastelt ega noortelt sihipäraselt isikuandmeid, ei kogu neid teadlikult ega anna neid edasi kolmandatele isikutele.

Kolmandate osapooltest teenusepakkujate teenuste integreerimine

Mõnede meie veebipakkumises olevate funktsioonide jaoks kasutame me kolmandatest osapooltest teenusepakkujate teenuseid. Vastavate teenuste puhul on valdavalt tegemist valikuliste funktsioonidega, mida peab teie poolt sõnaselgelt valima või kasutama. Me oleme vastavate teenusepakkujatega sõlminud lepingulised kokkulepped nende teenuste kasutamise võimaldamise või integreerimise kohta ning püüame oma võimaluse raames tagada seda, et ka kolmandatest osapooltest teenusepakkujad teavitaksid läbipaistvalt isikuandmete töötlemise ulatusest ja peaksid kinni andmekaitseõiguse alastest eeskirjadest.

Google Tag Manager

Oma veebipakkumise jaoks kasutame me teenust Google Tag Manager ettevõttelt Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa (edaspidi: „Google”). Google Tag Manager on märgendite haldamissüsteem (Tag Management System, TMS), mille abil saab hallata meie veebilehel olevaid märgendeid, seega jälgimiskoode ja nendega seotud koodifragmente. Teenuse Google Tag Manager kaudu saab veebilehele Google’i teenuseid integreerida.

Teenuse Google Tag Manager kasutamise korral luuakse ühendus Google’i serveritega. Seeläbi säilitatakse nende internetilehtede külastaja poolt kasutatud lõppseadme brauseri IP aadress Google’i poolt. Pole välistatud, et taolises seoses edastatakse andmed Google’ile USA-sse ja et USA julgeolekuasutused võivad teatud juhtudel saada andmetele ligipääsu. Ent ühenduses teenuse Google Tag Manager kasutamisega küpsiseid ei seata.

Lähemat teavet teenuse Google Tag Manager ja andmetöötluse kohta Google’i poolt leiate te aadressilt https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de ning aadressilt https://www.google.com/policies/privacy/.

Õiguslikuks aluseks sellega seotud andmetöötluse, kaasa arvatud võimaliku andmete edasiandmise jaoks on teie nõusolek GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti a) tähenduses. Meie õigustatud huviks on oma veebipakkumises olevate jälgimiskoodide haldamine, mis võimaldavad meil meie veebipakkumise kasutamise analüüsi ning meie teenuste parendamist ja isikustamist.

Google Analytics

Me kasutame teenust Google Analytics statistilisteks analüüsideks. Google Analytics on Google’i veebianalüüsi teenus.

Teenuse Google Analytics raames kasutab Google analüüside jaoks muu hulgas küpsiseid. Küpsiste kasutamise ning analüüsi tüüp ja ulatus määratakse seejuures Google’i poolt. Küpsiste poolt loodud teave teie poolt veebipakkumise kasutamise kohta kantakse üle ühte Google’i serverisse ning seda säilitatakse seal. Siinjuures pole välistatud, et andmed edastatakse USA-sse ja et seeläbi võivad riiklikud asutused vajaduse korral hankida neile andmetele ligipääsu. Juhul kui sellel veebilehel on IP aadressi anonümiseerimine aktiveeritud, siis lühendatakse teie IP aadressi siiski eelnevalt Google’i poolt. Ainult erandjuhtudel kantakse täielik IP aadress ühte Google’i serverisse üle ja seda lühendatakse seal.

Meie ülesandel kasutab Google seda teavet, selleks et analüüsida veebipakkumise kasutamist teie poolt, koostada aruandeid veebilehe tegevuste kohta ning osutada meie kui veebipakkumise käitaja jaoks täiendavaid veebilehe kasutamise ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Lisaks sellele kasutab Google andmeid vajaduse korral enda eesmärkidel. Nende eesmärkide raames toimub näiteks Google’i poolt kasutajakäitumise kohta profiili loomine või toimub andmete sidumine teiste andmetega, näiteks olemasoleva Google’i kontoga. Taolistele andmetöötluse protsessidele pole meil mingit mõju. Teie brauseri poolt teenuse Google Analytics raames edastatud IP aadressi ei viida Google’i poolt esitatud teabe kohaselt kokku teiste andmetega, mida Google kogub või mis tal juba olemas on. Lähema teabe saamiseks vaadake palun Google’i andmekaitse teavet, mis on kaugemal allpool teie jaoks lingitud. Taolisel juhul on õiguslikuks aluseks töötlemise jaoks meie õigustatud huvi oma veebilehe kasutamise analüüsi osas vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile f).

Me kasutame lisaks teenuse Google Analytics funktsiooni „demograafilised tunnused“. Seeläbi saab koostada aruandeid, mis sisaldavad ütlusi veebilehtede külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Taolised andmed pärinevad Google’i huvidepõhisest reklaamist ning kolmandatest osapooltest teenusepakkujate külastajaandmetest. Te saate selle funktsiooni igal ajal oma Google’i kontos olevate kuulutuste seadistuste kaudu deaktiveerida või oma andmete hõlmamise teenuse Google Analytics poolt üldiselt keelata, nagu seda järgmises lõigus kirjeldatud on. Täiendavat teavet funktsiooni „demograafilised tunnused“ kohta leiate te Google’i käest aadressilt https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=de.

Te saate küpsise poolt loodud ja teie poolt veebilehe kasutamist puudutavate andmete (kaasa arvatud teie IP aadressi) hõlmamist Google’i tarbeks ning nende andmete töötlemist Google’i poolt takistada, kui te laadite alla ja installite järgneval lingil saadavaloleva brauseri pistikprogrammi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Täiendavat teavet selle kohta leiate te aadressilt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de või http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (üldine teave teenuse Google Analytics ja andmekaitse kohta). Me juhime teie tähelepanu sellele, et meie internetilehtedel on teenust Google Analytics laiendatud koodi "anonymizeIp();" võrra, selleks et IP aadressid anonümiseerida, kusjuures viimane oktett kustutatakse.

Taassihtimine ja taasturustamine

Taassihtimise või taasturustamise all mõistetakse tehnoloogiaid, mille puhul kasutajatele, kes on eelnevalt mingit kindlat internetilehte külastanud, kuvatakse sobivat reklaami veel ka pärast sellelt internetilehelt lahkumist. Selleks on vajalik interneti kasutajad väljaspool oma internetilehte uuesti tuvastada, milleks leiavad kasutamist vastavate teenusepakkujate küpsised; peale selle võetakse arvesse ka senist kasutamiskäitumist. Kui kasutaja vaatab näiteks teatud tooteid, siis saab talle neid või sarnaseid tooteid hiljem reklaamina teistel internetilehtedel kuvada. Tegemist on isikustatud reklaamiga, mis on üksikute kasutajate vajadustele kohandatud. Taolise isikustatud reklaami puhul pole vajalik, et lisaks uuesti tuvastamisele toimuks kasutaja identifitseerimine. Taassihtimise või taasturustamise jaoks kasutatud andmeid ei viida meie poolt seetõttu ka täiendavate andmetega kokku.

Me kasutame taolisi tehnoloogiaid kuulutuste lülitamiseks internetis. Kuulutuste lülitamise jaoks kasutame me kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid. Me kasutame muu hulgas Google’i pakkumisi, mis võimaldab internetikasutaja jaoks huvi pakkuvate toodete automaatset kuvamist. Seda funktsiooni rakendatakse küpsiste abil. Seejuures ei saa välistada, et taolise protsessi käigus kantakse andmed üle Google’ile USA-sse ja et USA julgeolekuasutused saavad vastavatele andmetele ligipääsu.

Täiendavat teavet selle tehnoloogia kohta saate te Google’i andmekaitse eeskirjadest Google’i andmekaitse eeskirjad aadressilt https://policies.google.com/privacy?hl=de. Küpsiste paigaldamist teenuste Google Remarketing ja Google AdWords Conversion Tracking jaoks saab vastava brauseri tarkvara seadistuse kaudu veebilehe http://www.google.com/policies/privacy/ads/ avamise teel ja vastava seadistuse täielikult algusest peale muutmise teel takistada. Sõltumata eelpooltoodud võimalustest andmetöötluse takistamiseks küpsiste abil ühenduses teenustega Google Remarketing ja Google AdWords Conversion Tracking, toimub vastavate küpsiste või nende teenuste meie poolt kasutamine teie selgesõnalise nõusoleku reservatsiooniga. Taolisel juhul on õiguslikuks aluseks töötlemise jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Exactag

Me kasutame oma veebipakkumises teenust Exactag ettevõttelt Exactag GmbH, Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. Kasutamine toimub turustamise ja optimeerimise eesmärkidel. Teenus kasutab seejuures küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid. Need tehnoloogiad võimaldavad teie internetibrauseri uuesti tuvastada. Selle teabe alusel saab luua pseudonüümseid kasutusprofiile. Selle teenusega kogutud andmeid ei kasutata selleks, et teid isiklikult identifitseerida.

Õiguslikuks aluseks andmetöötluse jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Täiendavat teavet andmekaitse kohta ettevõttes Exactag saate te aadressilt: http://www.exactag.com/datenschutz/.

Mouseflow

Oma veebipakkumise jaoks kasutame me jälgimise tööriista Mouseflow väliselt teenusepakkujalt Mouseflow ApS, Vimmelskaftet 41A, 1161 Kopenhaagen, Taani (edaspidi: „Mouseflow“), selleks et talletada juhuslikult väljavalitud üksikud külastused (ainult anonümiseeritud IP aadressiga). Selliselt loodud hiireliigutuste protokoll on kasutusel selleks, et üksikuid külastusi pisteliselt taasesitada ja sellest meie veebipakkumise jaoks võimalikke parendusi tuletada.

Kuivõrd te hiireliigutuste talletamist ei soovi, siis saate te need ka brauseri JavaScriptis täielikult deaktiveerida. Seeläbi võidakse siiski märkimisväärselt mõjutada meie internetilehe toimimisviisi.

Täiendavat teavet andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise ulatuse kohta teenuse Mouseflow poolt saab vaadata aadressilt http://mouseflow.de/datenschutz/.

Õiguslikuks aluseks andmetöötluse jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Google Adwords Conversion

Meie veebipakkumine kasutab teenust Google AdWords. AdWords on veebireklaami programm ettevõttelt Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Teenuse Google AdWords raames kasutame me nõndanimetatud Conversion Trackingu teenust. Kui te klõpsate Google’i poolt lülitatud kuulutuse peale, siis seatakse teenuse Conversion Tracking jaoks küpsis. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mida internetibrauser kasutaja arvutisse talletab. Taolised küpsised kaotavad 30 päeva pärast oma kehtivuse ja need pole kasutusel kasutajate isiklikuks identifitseerimiseks. Kui kasutaja külastab selle veebilehe teatud lehekülgi ja küpsis pole veel aegunud, siis saame meie ja Google tuvastada, et kasutaja klõpsas kuulutuse peale ja suunati sellele leheküljele edasi.

Iga teenuse Google AdWords klient saab erineva küpsise. Küpsiseid ei saa teenuse AdWords klientide veebilehtede kaudu jälgida. Küpsiste Conversion Cookies abil omandatud teave on kasutusel selleks, et koostada konversiooni statistikaid teenuse AdWords klientidele, kes on teenuse Conversion Tracking kasuks otsustanud. Kliendid saavad teada nende kasutajate koguarvu, kes nende kuulutuse peale klõpsasid ja märgendiga Conversion Tracking Tag varustatud leheküljele ümber suunati. Nad ei saa siiski teavet, mille abil saaks kasutajaid isiklikult identifitseerida.

Küpsiste „Conversion Cookies“ säilitamine ja selle jälgimistööriista kasutamine toimuvad eranditult GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti a alusel.

Rohkem teavet teenuste Google AdWords ja Google Conversion Tracking kohta leiate te Google’i andmekaitse eeskirjadest: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

Me kasutame teenust Facebook Pixel statistiliste analüüside ja oma reklaami efektiivsuse parendamise jaoks. Facebook Pixel on analüüsimistööriist ettevõttelt Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Me saame Pixeli abil oma reklaami efektiivsust mõõta ja oma reklaamkuulutusi kindlatele sihtrühmadele kuvada lasta.

Kui te annate Facebook Pixeli kasutamiseks nõusoleku, siis luuakse meie veebisaidi külastamise korral ühendus Facebooki serveritega. Seejuures kantakse veebilehe iga avamise korral Facebookile üle teatud teave kasutaja kohta. Ülekantud andmete puhul on muu hulgas tegemist IP aadressi ning teabega kasutatud brauseri ja veebilehe kasutaja kohta. Kantakse üle ka teave selle kohta, milliselt veebilehelt ligipääs veebipakkumisele saadi. Lisaks sellele hõlmatakse, millistele nuppudele veebilehe kasutaja poolt klõpsatakse ja millised leheküljed taolise klõpsu tulemusel avatakse. Hõlmatakse ka andmed, mis kasutaja poolt veebivormide väljadele sisse kantakse. Siinjuures pole välistatud, et andmed edastatakse USA-sse ja et seetõttu võivad riiklikud asutused vajaduse korral hankida neile andmetele ligipääsu.

Edasisele andmetöötlusele Facebookis pole meil mingit mõju. Täiendavat teavet selle kohta leiate te aadressilt https://de-de.facebook.com/business/help/742478679120153 (üldinfo teenuse Facebook Pixel kohta) ja Facebooki isikuandmete kaitse avaldusest aadressilt www.facebook.com/about/privacy/.

Teenuse Facebook Pixel ja juurdekuuluva andmetöötluse kasutamine toimuvad ainult teie eelneval nõusolekul. Meie õiguslikuks aluseks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Webgains

Oma veebipõhise pakkumise raames kasutame me ka sidusettevõtete turundust. Seejuures on tegemist on veebipõhise turustamise vormiga, mille puhul teiste veebipakkumiste teenusepakkujate poolt (keda sageli nimetatakse „Merchants“ või „Advertiser“) viidatakse meie veebipakkumisele. Kui viite põhjal leiab aset veebilehe avamine või ost meie veebipakkumises, siis saab maksta hüvitist vahendustasuna klõpsu või müügi eest. Sidusettevõtete turunduse puhul kasutame me teenust „Webgains“ ettevõttelt ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg, Saksamaa.

Webgains kasutab tegevuste hõlmamiseks küpsiseid. Küpsiseid seatakse üksnes viitamistehingute jälgimise jaoks. Küpsiste kaugemaleulatuvat kasutamist ei toimu, näiteks profiilide koostamise või muul viisil edasiste andmetega kokkuviimise jaoks. Taoliste andmete säilitamise eesmärgiks on vahendustasude maksete töötlemine. Õiguslikuks aluseks on seejuures meie õigustatud huvi vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile f). Meie õigustatud huvi seisneb viitamistehingute jälgimises ja meie veebipakkumise majanduslikus käitamises.

Täiendavat teavet andmetöötluse kohta teenuse Webgains poolt saab vaadata aadressilt http://www.webgains.de/public/de/datenschutzerklaerung/.

The Reach Group

Taassihtimise kampaaniate võimaldamiseks ja lülitamiseks kasutame me oma veebipakkumises teenuseid ettevõttelt The Reach Group GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin, Saksamaa.

Tehnilise protsessi raames seatakse seejuures küpsiseid. Küpsis säilitab seejuures ainult krüptitud, pseudonümiseeritud kasutaja ID tunnuse. Kasutatav reklaami esitamise tehnoloogia kasutab geograafilise piirkonna, juurdepääsu kiiruse ning internetiteenuse pakkuja analüüsiks lühendatud ja räsistatud IP aadresse. Lisaks säilitatakse külastuse hetk, nende toodete ID tunnused, mida vaadeldi, otsiti või osteti, vaadeldud veebilehtede URL-id, võimalikud otsinguterminid ja/või vaadatud kategooriate ID tunnused. Sellega saame me tarnida teile asjakohast reklaamisisu. Lisaks saab taolises raamis valmistada anonümiseeritud külastajate statistikaid ning toimuda tehingute vastendamine. Mingeid järeldusi konkreetsete isikute kohta seejuures teha ei saa. Teabel on 90 päeva pikkune aegumiskuupäev.

Õiguslikuks aluseks andmetöötluse jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a). Täiendavat teavet ettevõtte The Reach Group GmbH andmekaitse kohta leiate te aadressilt https://www.reachgroup.com/datenschutz/.

Usemax / Emago

Usemax advertisement on teenus ettevõttelt Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Saksamaa. Takko veebilehe avamise korral seatakse teie nõusolekul serveri usemax Adserver kaudu küpsis, mis võib sisaldada viidet sirvimiskäitumisele. Sel viisil omandatud teave on kasutusel kasutaja individuaalseks ja isikustatud kõnetamiseks Takko veebilehe kaudu ning reklaamipaigutuste kaudu kolmandate osapoolte veebilehtedel, mis on ühenduses teenusega usemax. Õiguslikuks aluseks andmete töötlemise jaoks on nõusolek, GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Järgneva lingi kaudu saab kogutud andmed kustutada, selleks et tootesoovitusi tulevikus enam mitte saada: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1.

Vautšerite pakkumised ja eelispakkumised ettevõttelt Sovendus GmbH

Teie jaoks aktuaalselt huvipakkuva eelispakkumise väljavalimiseks edastatakse meie poolt teatud teavet pseudonümiseeritud ja krüpteeritud kujul ettevõttele Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus). Teie e-posti aadressi pseudonümiseeritud räsiväärtust kasutatakse võimaliku olemasoleva vastuväite arvessevõtmiseks ettevõtte Sovendus reklaami vastu (GDPR määruse artikli 21 lõige 3, artikli 6 lõige 1 c). IP aadressi kasutatakse ettevõtte Sovendus poolt eranditult andmete turbe eesmärkidel ja reeglina anonümiseeritakse need seitsme päeva pärast (GPRS määruse artikli 6 lõige 1 f). Kuivõrd see vastava eelispakkumise jaoks vajalik on, edastatakse eelispakkumisele klõpsamise korral isikustatud eelispakkumise taotluse nõude ettevalmistamiseks toote pakkuja juures ettevõttele Sovendus meie poolt krüpteeritult teie nimi, teie aadressiandmed, teie e-posti aadress ja/või teie telefoninumber (GDPR määruse artikli 6 lõige 1 b, f). Täiendavat teavet oma andmete töötluse kohta ettevõtte Sovendus poolt vaadake palun veebipõhistest andmekaitse juhistest aadressilt: https://www.sovendus.de/de/datenschutz/

Channelpilot

Oma veebipakkumise analüüsiks kasutame me teenust ChannelPilot ettevõttelt Channel Pilot Solutions GmbH, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg, Saksamaa. ChannelPilot kasutab seejuures tehnilise protsessi raames ka küpsiseid. Muu hulgas hõlmavad küpsised seejuures teie IP aadressi, teie poolt kasutatud brauseri või teie viidatud URL-i. Teave kantakse seejuures üle ja seda säilitatakse ettevõtte ChannelPilot serverites Saksamaal. Taolises raamis ei toimu kokkuviimist ettevõtte ChannelPilot teiste andmetega. Kasutaja IP aadressi säilitatakse seejuures vahemälus vaid lühikeseks ajavahemikuks ja seejärel tehakse see äratundmatuks.

Andmetöötlus toimub teie nõusoleku põhjal vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a). Täiendavat teavet andmekaitse kohta saate te aadressilt: https://www.channelpilot.de/datenschutz.

Microsoft Bing Ads

Oma veebipakkumises kasutame me teenuseid „Bing Ads Conversion Tracking“ ja „Bing Remarketing“ ettevõttelt Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA („Microsoft“). Teenuse „Bing Conversion Tracking“ abil hõlmatakse ja analüüsitakse teie poolt ettevõetud toiminguid (nagu näiteks veebilehtede avamisi, mingi kuulutuse peale klõpsamist, allalaadimisi). Teenuse „Bing Remarketing“ kasutamine toimub selleks, et teile huvidepõhiseid reklaame meie toodete kohta teistel veebilehtedel kuvada. Mõlemad teenused kasutavad seejuures küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid. Tehnilise protsessi raames võidakse isikuandmeid säilitada Ameerika Ühendriikides asuvates Microsofti serverites. Siinjuures ei saa välistada, et USA julgeolekuasutused saavad neile andmetele ligipääsu. Selles osas pole USA-l olemas EL-iga võrreldavat andmekaitse taset.

Juhul kui teil on Microsofti konto olemas, siis võib Microsoft teie veebi ja äpi brauseri ajaloo teie Microsofti kontoga siduda ning teie kontolt pärit teavet kuulutuste isikustamiseks kasutada. Kui te taolist vastendamist oma kontoga ei soovi, siis peate te enne meie veebipakkumise külastust oma Microsofti kontolt välja logima.

Õiguslikuks aluseks asetleidva andmetöötluse jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a). Täiendavat teavet andmekaitse kohta ettevõttes Microsoft saate te aadressilt: https://privacy.microsoft.com/de-de/.

Kameleoon

Käesolev veebileht kasutab testimise ja veebianalüüsi teenust Kameleoon. Teenus võimaldab kasutajakäitumise analüüsi kasutajate segmenteerimise põhjal. Logifailide andmete analüüsi põhjal saab välja selgitada, kuidas kasutajad käesolevat veebipakkumist kasutavad ja kuidas veebipakkumist parendada saab.

Analüüside jaoks kasutatakse küpsiseid ja brauseri kohalikku salvestusruumi, mis on seotud pseudonümiseeritud ID tunnusega. Teie IP aadress anonümiseeritakse selleks täielikult ja seda ei säilitata. Küpsise / kohaliku salvestusruumi poolt loodud teave käesoleva veebipakkumise kasutamise kohta teie poolt edastatakse Saksamaal olevasse Kameleooni serverisse ning seda säilitatakse seal koondatud ja pseudonümiseeritud kujul. Teie brauseri poolt teenuse Kameleoon raames edastatud IP aadressi ei viida kokku Kameleooni teiste andmetega.

Teenuse Kameleoon rakendamine on kasutusel selleks, et meie veebipakkumist parendada. Õiguslikuks aluseks Kameleooni küpsiste seadmise ja andmete töötlemise jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Te saate küpsistes / kohalikus salvestusruumis säilitamist oma brauseri tarkvara vastava seadistuse abil takistada; me juhime siiski teie tähelepanu sellele, et taolisel juhul ei saa te teatud juhtudel kõiki selle veebilehe funktsioone täies mahus kasutada. Te saate lisaks sellele teenuse Kameleoon Tracking igal ajal deaktiveerida (ning seega küpsise poolt loodud ja teie poolt veebilehe kasutamist puudutavate andmete hõlmamist Kameleooni tarbeks ning nende andmete töötlemist Kameleooni poolt takistada), kui te klõpsate järgnevale lingile: https://www.takko.com/de-de/#kameleoonOptout=true. Täiendavat teavet ettevõtte Kameleoon GmbH andmekaitse kohta leiate te aadressilt https://www.kameleoon.com/de/datenschutz.

Interactive Performance Deutschland GmbH

Käesolevas veebipakkumises kogutakse ning säilitatakse ettevõtte Interactive Performance Deutschland GmbH (www.interactiveperformance.de) ja nende tehnoloogiapartnerite tehnoloogiate abil andmeid teie kasutamiskäitumise kohta meie veebipakkumises optimeerimise ning turustamise eesmärkidel. Nendel eesmärkidel kasutatakse küpsiseid, mis võimaldavad internetibrauseri uuesti tuvastamist uue külastuse korral. Tehnoloogia Interactive Performance poolt kogutud kasutajaprofiile ei viida siiski ilma külastaja selgesõnalise nõusolekuta kokku isikuandmetega pseudonüümi kandja kohta. Külastajate IP aadresse lühendatakse enne nende säilitamist, nii et seos isikuga on välistatud ja kasutajaprofiilide kokkuviimine IP aadressidega pole enam võimalik. Täiendavat teavet leiate te ettevõtte Interactive Performance Deutschland GmbH isikuandmete kaitse avaldusest aadressilt https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/. Te saate tehnoloogia Interactive Performance poolt andmete kogumisele ja säilitamisele taolise veebipakkumise kohta igal ajal tulevikuks vastuväite esitada, tehes klõpsu alljärgnevale lingile („Opt Out“): https://interactiveperformance.de/kontakt/datenschutz/. Taolisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile f).

KUPONA töötlus

Me kasutame oma veebipakkumises teenust Kupona ettevõttelt KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, 36041 Fulda. Kasutamine toimub seejuures turustamise ja optimeerimise eesmärkidel. Teenus kasutab seejuures küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid. Need tehnoloogiad võimaldavad teie internetibrauseri uuesti tuvastada. Selle teabe alusel saab luua pseudonüümseid kasutusprofiile. Selle teenusega kogutud andmeid ei kasutata selleks, et teid isiklikult identifitseerida.

Õiguslikuks aluseks andmetöötluse jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a). Täiendavat teavet andmekaitse kohta ettevõttes Kupona saate te aadressilt: https://www.kupona.de/dsgvo. Andmetöötluse vastu on igal ajal võimalik esitada vastuväide alljärgnevalt lingilt: www.kupona.de/datenschutz/widerspruch.

LocationIQ

Me kasutame oma veebipakkumise jaoks kaarditeenust LocationIQ. LocationIQ puhul on tegemist järgmise ettevõtte teenusega: Unwired Labs (India) Pvt Ltd., 128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, India – 500033 (edaspidi nimetatud „LocationIQ“). Meie veebipakkumisse integreeritud kaartide jaoks seatakse ainult tehniliselt vajalikud küpsised.

Kui te avate alamlehekülje, millesse on integreeritud LocationIQ kaart, siis kogub teenus lehekülje avamisel teie IP aadressi ja edastab selle LocationIQ serverisse, kus seda säilitatakse. Taolises raamis võidakse andmeid säilitada Indias asuvates serverites. Selles osas pole Indial olemas EL-iga võrreldavat andmekaitse taset.

Õiguslikuks aluseks kaarditeenuse integreerimise jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a). Täiendavat teavet andmekaitse kohta ettevõttes LocationIQ saate te aadressilt: https://locationiq.com/privacy.

YouTube’i kasutamine

Meie veebipakkumisse on integreeritud YouTube’i videod, mille esitamiseks me kasutame Google’i poolt käitatava teenuse YouTube (edaspidi: „YouTube“) pistikprogrammi. Teenuse käitajaks on Google.

Me kasutame seejuures teenust YouTube laiendatud andmekaitserežiimis, selleks et kaitsta teie eraelu puutumatust nii hästi kui võimalik. Kui te avate meie veebipakkumise internetilehe, millele on integreeritud YouTube’i video, siis saab Google kõigepealt ainult integreerimise jaoks vajaliku teabe ja kasutamise analüüsiks küpsiseid ei seata. Alles siis, kui te integreeritud videot esitama hakkate, saab Google üksikasjalikumat teavet; seejuures võib Google teie kasutajakäitumise analüüsiks ka küpsiseid seada. Video esitamise korral teatatakse Google’i YouTube’i serveritele näiteks seda, millise meie veebipakkumise lehekülje kaudu te videot esitate.

Taoline andmetöötlus Google’i poolt on YouTube’i videote esitamise jaoks tehniliselt vajalik ja seda nõutakse YouTube’i poolt. Meil pole taolisele andmetöötlusele mingit mõju ja me soovitame seda meie internetilehel YouTube’i video esitamise korral arvesse võtta.

Kui te olete oma Google’i kontole sisse logitud, siis võimaldate te Google’il või YouTube’il vastendada oma sirvimiskäitumist otse oma isikliku Google’i profiiliga. Seetõttu soovitame me võtta integreeritud YouTube’i videote esitamise ette ainult siis, kui te olete juurdekuuluva andmetöötlusega Google’i poolt nõus. Te saate andmete vastendamist oma Google’i profiiliga takistada, kui te ennast oma YouTube’i kontolt välja logite. Täiendavat teavet kasutajaandmetega ümberkäimise kohta leiate te Google’i isikuandmete kaitse avaldusest aadressilt https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, mis kehtib ka YouTube’i kohta.

Me kasutame YouTube’i selleks, et me saaksime teile videosid näidata ning teid sel viisil meie ja meie teenuste kohta paremini teavitada. Õiguslikuks aluseks videote integreerimise jaoks on seejuures meie õigustatud huvi GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti f) tähenduses; videote esitamine ja sellega seotud edasine andmetöötlus toimuvad aga ainult teie nõusoleku alusel GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti a) tähenduses.

Tellimuste töötlemine

Me kasutame teie isikuandmeid ainult tellimuste puhul oma ettevõtte ja sellega seotud äriühingute sees ning tellimuste töötlemiseks käsundatud ettevõtte puhul.

Säilitamine ja andmete edasiandmine tellimuste puhul

Tellimuste töötlemiseks teeme me koostööd mitmesuguste ettevõtetega, mis on pädevad maksete töötlemise ja logistika osas. Me kanname seejuures hoolt selle eest, et ka meie partnerid peaksid andmekaitseõiguse alastest nõuetest kinni. Nii anname me teie aadressiandmed (nime ja aadressi) edasi vastavale transpordiettevõttele, mis teile tellitud tooted kohale tarnib. Õiguslikuks aluseks selleks on GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Teie isikuandmete töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Andmeid säilitatakse meie juures senikauaks, kui see on vajalik lepingu täitmiseks. Lisaks sellele säilitame me neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning äriõigusest ja maksuõigusest tingitud säilitustähtaegade tõttu õigusaktidega ettekirjutatud ajavahemikuks. Taoliseks säilitustähtajaks on reeglina 10 aastat alates vastava kalendriaasta lõpust, millal lepinguga võlgnetavat teenust viimati osutati.

Maksete töötlemine tellimuste puhul

Sõltuvalt valitud makseviisist toimub maksete töötlemine tellimuste puhul vajaduse korral teenusepakkuja kaasamise teel.

Krediitkaart

Krediitkaardiga makse korral saadetakse vastavale krediitkaardiettevõttele edasi teie selleks vajalikud andmed, nagu näiteks nimi, aadress ning ostuandmed. Kaardimaksete valdkonnas (Visa, American Express ja MasterCard) teeme me koostööd finantsteenuste osutajaga Concardis GmbH, Helfmann Park 7, 65760 Eschborn (edaspidi: „Concardis“). Kaardimakse raames edastatakse seejuures ettevõttele Concardis vastav summa ja kaardiandmed (kaardiomaniku nimi, krediitkaardiettevõte, kaardi number, kaardi kehtivusaeg ja kontrollnumber).

PayPal ja PayPal Express

Makse korral teenuse PayPal kaudu suunatakse teid lingi kaudu PayPali internetilehele edasi. Seejuures töödeldakse teie isikuandmeid ja need suunatakse PayPalile edasi. Nendeks on teie nimi, teie aadress, teie e-posti aadress, vajaduse korral  telefoninumber ning konto või krediitkaardi andmed. Võtke palun selle kohta arvesse ettevõtte PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, üldisi äritingimusi, kasutustingimusi ja andmekaitse põhimõtteid internetilehelt www.paypal.com.

Makse korral teenuse PayPal Express kaudu kasutatakse tellimuse töötlemiseks teie tarne- ja arveandmeid, mis on PayPalis talletatud. Seejärel, kui te olete klõpsanud nupule „Otse PayPali juurde“, suunatakse teid lingi kaudu PayPali internetilehel olevale sisselogimise maskile edasi. Seal saate te ennast oma juurdepääsuandmetega enda PayPali kontole sisse logida ning õige tarne- ja arveaadressi välja valida. Sisselogimise andmete äranäitamine ei toimu seejuures meie serverite kaudu, vaid otse PayPali kaudu; meile ei anta sisselogimise andmeid teada. Seejärel suunatakse teid uuesti meie veebipakkumisse tagasi, kus te saate oma tellimuse lõpule viia. PayPal teatab meile automaatselt tarneaadressi, e-posti aadressi ja muud kliendiandmed, mida me tellimuse teostamiseks vajame.

Amazon Pay

Makse korral teenuse Amazon Pay kaudu, mis on maksete töötlemise veebiteenus ettevõttelt Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (edaspidi „Amazon“), on teil olemas võimalus kasutada oma Amazoni kontole talletatud aadresse ja maksemeetodeid makseks oma tellimuse eest meie veebipakkumises. Makse korral teenuse Amazon Pay kaudu suunatakse teid lingi kaudu Amazoni internetilehele edasi, nii et te saate ennast oma Amazoni juurdepääsuandmetega sisse logida. Me anname Amazonile edasi andmed teie tellimuse kohta, mis on maksete töötlemiseks vajalikud, eelkõige makstava summa. Me saame Amazoni käest samuti üksnes teabe, mis on vajalik tehingu töötlemiseks, eelkõige teie nime, teie e-posti aadressi ja teie tarneaadressi; ent mitte teie täielikke krediitkaardi, deebetkaardi või pangakonto numbreid. Teavet andmekaitse kohta ettevõttes Amazon Pay leiate te Amazoni andmekaitse eeskirjadest aadressilt https://pay.amazon.de/help/M9ZEJQF7AQC6FVK.

AfterPay

Makse jaoks arve alusel ja järelmaksuga kasutame me teenust AfterPay teenusepakkujalt Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl. Me saadame selleks teenusepakkujale edasi maksete töötlemiseks vajalikud andmed, eelkõige ees- ja perekonnanime, aadressi, e-posti aadressi, sünnikuupäeva, telefoninumbri, teabe tellitud kaupade kohta, tarne- ja arveaadressi. Teenusepakkuja võtab ette teie sisestuste hindamise ja saadab need õigustatud huvi korral majandusteabe asutustele maksevõime kontrolliks edasi. Taoline andmetöötlus leiab aset ainult teie nõusolekuga; õiguslikuks aluseks andmetöötluse jaoks on sel juhul GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Täiendavat teavet andmekaitse kohta ettevõttes AfterPay leiate te teenusepakkuja isikuandmete kaitse avaldusest aadressilt https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/de_de/25400.

Õiguslikuks aluseks maksete töötlemise jaoks on GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Teie isikuandmete töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, kusjuures te saate makseviisi vabalt valida.

Tellimisandmete säilitamine

Andmeid säilitatakse meie juures senikauaks, kui see on vajalik lepingu täitmiseks. Lisaks sellele säilitame me neid andmeid lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning äriõigusest ja maksuõigusest tingitud säilitustähtaegade tõttu õigusaktidega ettekirjutatud ajavahemikuks. Taoliseks säilitustähtajaks on reeglina 10 aastat alates vastava kalendriaasta lõpust, millal lepingust tulenevat teenust viimati osutati.

Maksevõime kontroll

Sõltuvalt valitud makseviisist võib olla vajalik teie maksevõime kontroll. Taolisel juhul kasutame me teie nõusoleku olemasolu korral maksevõime kontrolliks väliseid teenusepakkujaid, kellele me teie andmed (nime, aadressi, sünnikuupäeva, tellimuse väärtuse) edastame. Selleks edastame me andmed ettevõttele Afterpay, Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 12, 33415 Verl, Saksamaa.

Õiguslikuks aluseks maksevõime kontrolli jaoks on GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Kui te ei soovi maksevõime kontrolliks nõusolekut anda, siis peate te vajaduse korral valima välja mõne teise maksevahendi.

Maksevõime kontrolli raames hangitakse hinnang selle kohta, kui suur on väljalangemise tõenäosus meie tellimusest tuleneva nõude osas. Me saame oma teenusepakkujalt selle kohta ainult tõenäosusväärtuse (nn skoori väärtuse), ent mitte kaugemaleulatuvaid üksikasju. Selle väärtuse põhjal antakse meie poolt seejärel hinnang, kas soovitud makseviisi saab pakkuda. Pärast kontrollimise lõpetamist kustutame me skoori väärtuse ja seda ei säilitata tellimuse andmete raames. Seetõttu pole meil ka võimalik tagantjärele hinnata, miks näiteks teatud makseviis võimalik polnud.

Katkestatud tellimuste jätkamine

Kuivõrd tellimise protsess katkestatakse enneaegselt (ostukorvi katkestaja), siis pakume me võimalust tellimust mingil hilisemal hetkel jätkata, kuivõrd me saame alustatud tellimusi teiega vastendada, näiteks juba ettevõetud sisestuste alusel ja meie veebipakkumisele toimunud registreerumise korral. Vastavale võimalusele võidakse vajaduse korral teie tähelepanu juhtida meie veebipakkumise uue külastuse korral. Ühenduse võtmiseks nõusoleku olemasoleku puhul võime me teiega selleks ühendust võtta ka e-posti teel.

Kliendikonto

Te saate vabatahtlikul alusel seada sisse kliendikonto. Kliendikontol hallatakse tsentraalselt kogu teavet teie isiku ja mitmesuguste pakkumiste kasutamise kohta. Teil on sel viisil olemas võimalus kõiki andmeid hallata, aktualiseerida ja vajaduse korral ka kustutada.Õiguslikuks aluseks andmete registreerimise tarbeks töötlemise jaoks on nõusoleku korral GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Kuivõrd te lepingu täitmiseks või algatamiseks meie juures registreerute,siis on õiguslikuks aluseks andmete töötlemise jaoks täiendavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Kliendikonto jaoks registreerimine

Te saate veebist külalisena osta või ennast veebilehel oleva kliendikonto või äpi kaudu registreerida. Kliendikonto loomiseks on vajalikud pöördumistiitel, eesnimi, perekonnanimi, tänav, maja number, posti sihtnumber, asula ja riik ning teie e-posti aadress ja turvalisuse tagamiseks salasõna. Teie aadressi hõlmamine toimub eranditult vautšeri saatmiseks.

Lisaks hõlmame me registreerimise kuupäeva ja kellaaja ning IP aadressi. Kuivõrd registreerimisel salasõna ei küsita ega sisestata, siis määrame me kõigepealt automaatselt salasõna, mida teie poolt hiljem muuta saab. Täiendavaid andmeid saab lisada vabatahtlikul alusel. Me reserveerime enesele õiguse pakkuda lisaks veebipakkumise kaudu registreerimisele ka muid võimalusi registreerimiseks, mille osas siis reeglid vastavalt kehtivad.

Registreerimise raames kohustusliku väljana küsitud teave on vajalik meiega teatud teenuste osas lepingu täitmiseks või sõlmimiseks. Te pole siiski ennast registreerima kohustatud, vaid saate tellida ka külalisena. Ent sel juhul peate te siiski iga tellimuse puhul kõik lepingu töötlemiseks vajalikud andmed uuesti sisestama.

Kliendikonto funktsioonide täies ulatuses kasutamiseks võib olla vajalik registreerimisel äranäidatud e-posti aadressi verifitseerimine. Selleks saadame me seejärel äratoodud e-posti aadressile kinnituslingi, mis tuleb teie poolt avada. Taoline toimimisviis on ühest küljest kasutusel teie andmete ohutuse huvides, teisest küljest ka selleks, et tagada kehtiva e-posti aadressi teel suhtlust seoses teenuste osutamise, tarneoleku või makseolukorraga.

Andmete hõlmamine kliendikonto kaudu

Registreerimisega seatakse teie jaoks sisse kliendikonto. Kliendikontol säilitatakse kõiki andmeid veebipakkumiste kasutamise kohta, kuivõrd te ennast siiski vastavalt oma kliendikontoga sisse logite. Nende hulka kuuluvad eelkõige isikuandmed (nimi, vanus, aadressid, tarne- ja makseteave), vautšerid, sooviloetelud, ostude ajalugu, suhtluse ajalugu, otsingu- ja navigeerimiskäitumine, nõusolekud üksikute teenuste osas (näiteks uudiskiri), vastuvõtlikkus allahindlustele ja kliendi poolt sõnaselgelt või kaudselt kasutada võimaldatud teave huvipakkuvate valdkondade kohta. Me saame neist andmetest segmente moodustada ja kliente nende segmentidega vastendada. Kuuluvust taoliste segmentide juurde säilitatakse samuti kliendikontol. Säilitatakse asukohaga seotud andmed ja teie asukoht – kuivõrd te olete selleks oma nõusoleku andnud.

Teie aktuaalset asukohta kasutatakse vajaduse korral selleks, et teile saaks asukohapõhiseid pakkumisi levitada. Kui te ei soovi, et üksikjuhul teie kliendikontol andmed säilitataks, siis saate te vastavaid pakkumisi kasutada ilma oma kliendikontot kasutamata. Kui te soovite andmete säilitamise kliendikontol täielikult lõpetada, siis saate te oma kliendikonto kustutada lasta.

Väljaspool meie veebipakkumist saab teie tegevusi samuti kliendikontoga vastendada siis, kui te identifitseerite ennast meile näiteks (digitaalse) kliendikaardi esitamise teel.

Kliendikontolt pärit andmete kasutamine

Me kasutame säilitatud andmeid ühise ärisuhte töötlemiseks ja – vastava nõusoleku olemasolu korral – selleks, et levitada teile huvitavaid ja asjakohaseid pakkumisi kõigi kliendi poolt kasutatud suhtluskanalite kaudu. Säilitatud andmete põhjal püüame me kindlaks teha, millised pakkumised teie jaoks asjakohased on.

Meie poolt ühenduse võtmine ärisuhte raames toimub äranäidatud kontaktandmete kaudu, kui te kasutate üksikuid teenuseid. Te saate näiteks automaatselt tellimuste teavitusi või viiteid tarneoleku kohta; me teavitame teid vastavalt teie poolt valitud eelistustele. Ühenduse võtmine võib seejuures toimuda e-posti teel, nutitelefonil saadetud sõnumite või teiste digitaalsete suhtluskanalite kaudu. Lisaks saate te valikulisi suhtluskanaleid ja ajendeid välja valida; nende hulka kuuluvad eelkõige spetsiaalsed uudiskirjad ja äpi sõnumid.

Säilitamise kestus ja kustutamine

Kliendikonto kasutamisel tekkivaid andmeid säilitatakse põhimõtteliselt kliendikonto olemasolu kestuseks, ent taotluse peale saab need ka enneaegselt kustutada. Suurt osa andmetest saab otse veebist vaadata ning – välja arvatud e-posti aadressi – muuta või kustutada. Te saate oma kliendikonto igal ajal kustutada, kui te teatate meile oma soovist see kustutada, näiteks ka üldise kontaktvormi kaudu. Kohese kustutamise korral ei pruugi andmeid hiljem uuesti registreerumise puhul teatud juhtudel taastada saada. Kui kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul enam ühtki tegevust kindlaks teha ei saa, siis määratakse kliendisuhte olekuks mitteaktiivne. Taolisel juhul piiratakse teie isikuandmete töötlemist automaatselt.

Kandidaadiportaal

Kandidaadiportaali kaudu saate te mingile tegevuskohale meie juures kandideerida ning selleks kogu vajaliku teabe ja kõik vajalikud dokumendid esitada. Kandidaadiportaali kasutamine on vabatahtlik; te saate oma kandideerimisavalduse lähetada meile ka mõnel teisel viisil, näiteks e-kirja või posti teel.

Meie kandidaadiportaalis on teil mitmesugused võimalused, et oma kandideerimisdokumendid meile kättesaadavaks teha. Te võite täita meie veebipõhise kandideerimisvormi või oma elulookirjelduse meie veebipakkumisse üles laadida. Peale selle pakume me teile kandideerimisavalduse jaoks kasutada oma profiili teenuses Xing või LinkedIn või laadida oma elulookirjeldus üles teenusesse Dropbox.

Kui te soovite kandideerimisavalduse jaoks kasutada oma profiili teenuses Xing või LinkedIn, siis suunatakse teid lingi kaudu valitud teenusepakkuja internetilehele edasi. Seal saate te oma teenuse Xing või LinkedIn juurdepääsuandmetega sisse logida ja meile seejärel oma kandideerimisdokumendid väljavalitud portaali kaudu kättesaadavaks teha. Siinjuures kehtivad teenuse Xing osas teenusepakkuja New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, andmekaitse eeskirjad, mida te saate vaadata aadressidelt https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung ja https://privacy.xing.com/de. Teenuse LinkedIn osas kehtivad teenusepakkuja LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 United States, Ameerika Ühendriigid, andmekaitse eeskirjad, mida te saate vaadata aadressilt https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Teenusepakkujate andmekaitse eeskirjade üle pole meil mingit mõju.

Kui te otsustate selle kasuks, et laadida oma elulookirjeldus üles teenuse Dropbox kaudu ettevõttelt Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Iirimaa, siis suunatakse teid lingi kaudu ettevõtte Dropbox internetilehele edasi ja te saate ennast seal oma Dropboxi juurdepääsuandmetega sisse logida. Seejärel saate te oma elulookirjelduse enda Dropboxi keskkonda üles laadida ja seda meiega jagada. Palun võtke arvesse seda, et teenuse Dropbox kasutamise korral kehtivad teenusepakkuja andmekaitse eeskirjad, mille üle meil pole mingit mõju. Täiendavat teavet andmekaitse kohta ettevõttes Dropbox leiate te aadressilt https://www.dropbox.com/privacy.

Kandideerimisavalduse saabumise korral kandidaadiportaali kaudu saadetakse teie dokumendid meie juures elektrooniliselt edasi pädevatele töötajatele. Kuivõrd te olete kandideerinud väljakuulutatud ametikohale, siis kustutatakse dokumendid kolm kuud pärast värbamisprotsessi lõpetamist automaatselt, kuivõrd kustutamine pole vastuolus muude õigustatud huvidega. Taolised õigustatud huvid on selles mõttes näiteks tõendamiskohustused Saksamaa üldise võrdse kohtlemise seaduse (AGG) alusel. Kandideerimisavalduse korral ilma viiteta mingile väljakuulutatud ametikohale (kandideerimisavalduse initsiatiiv), säilitatakse kandideerimisavaldust niikaua, kuni on olemas võimalus, et kandideerimisavaldus võib huvi pakkuda. Teil on igal ajal olemas võimalus nõuda oma kandideerimisavalduse kustutamist, ka enne ettenähtud säilitamistähtaegade möödumist. Eduka kandideerimisavalduse korral säilitatakse edastatud andmed töösuhte töötlemise eesmärgil, võttes arvesse õigusaktide nõudeid. Kõigil teistel juhtudel on õiguslikuks aluseks teie kandidaadiandmete säilitamise jaoks teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Suhtlus meiega

Te saate meiega mitmesugusel viisil ühendust võtta, muu hulgas meie internetilehel oleva kontaktvormi kaudu. Peale selle teavitame me teid hea meelega regulaarselt oma uudiskirjaga e-posti teel.

Kontaktvorm

Kuivõrd te soovite kasutada meie veebipakkumises olevat kontaktvormi, siis hõlmame me selleks isikuandmed, mida te kontaktvormis ära toote, eelkõige nime ja e-posti aadressi. Lisaks säilitame me IP aadressi ning päringu kuupäeva ja kellaaja. Me töötleme kontaktvormi kaudu edastatud andmeid eranditult eesmärgil, et me saaksime teie päringule või teie probleemile vastata.

Te saate ise selle üle otsustada, millist teavet te meile kontaktvormi kaudu edastate. Õiguslikuks aluseks teie andmete töötlemise jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Pärast juhtumi töötlemist meie poolt säilitatakse andmed kõigepealt võimalike järelepärimiste juhuks. Andmete kustutamist saab nõuda igal ajal, vastasel korral me kustutame andmed pärast juhtumi täielikku lahendamist; õigusaktidega ettenähtud säilitamiskohustused jäävad vastavalt puutumata.

Uudiskiri

Meie uudiskirja saajaks registreerimise korral kasutatakse teie e-posti aadressi enda reklaami eesmärkideks, kuni te oma tellimusest loobute. Te saate selleks regulaarset teavet e-posti teel nii aktuaalsete teemade kohta kui ka e-kirju spetsiaalsel ajendil, näiteks eriliste kampaaniate korral. E-kirju saab seejuures meie teabele teie kohta tuginedes isikustada ja individualiseerida.

Meie uudiskirja saajaks registreerimiseks kasutame me, kuivõrd te pole meile oma nõusolekut kirjalikult andnud, nõndanimetatud Double Opt In protseduuri, s.t me saadame teile uudiskirja e-posti teel alles siis, kui te olete meile eelnevalt selgesõnaliselt kinnitanud, et me peame uudiskirja saatmise aktiveerima. Me saadame teile seejärel teavitusega e-kirja ja palume teil selles e-kirjas sisalduva lingi peal klõpsamise teel kinnitada, et te meie uudiskirja saada soovite. Meie poolt hõlmatakse kinnitus ja registreerimise hetk, selleks et me saaksime teie registreerimist tõendada ning vajaduse korral teie isikuandmete võimaliku väärkasutuse välja selgitada.

Õiguslikuks aluseks teie andmete töötlemise jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a), kui te olete ennast sõnaselgelt uudiskirja saajaks registreerinud. Õigusaktide nõuete raames võib olla ka võimalik, et te saate meie käest uudiskirja ka ilma selgesõnalise nõusolekuta, kuna te olete meilt kaupu või teenuseid tellinud, me oleme teie e-posti aadressi taolises seoses saanud ja te pole teabe saamisele e-posti teel vastuväiteid esitanud. Taolisel juhul tuleb pidada õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi otsereklaami edastamise osas vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile f).

Andmeid meie uudiskirja kasutamise kohta kasutame me teie nõusolekuga analüüsi eesmärkidel. Selleks saame me teavet selle kohta, mil määral saadetud uudiskirju avatakse ja kasutatakse, nt kui paljudele kasutajatele e-kiri saadeti, kas e-kirju lükati tagasi ning kas kasutajad on pärast e-kirja saamist tellimusest loobunud või kas nad on kuponge välja lunastanud. Me kasutame seda teavet selleks, et teie isiklikud huvid välja selgitada ja seeläbi oma pakkumisi vastavalt teie huvidele kohandada. Kasutajakäitumise analüüsiks leiavad rakendamist teenused Web Beacons ja Tracking Pixel. Õiguslikuks aluseks andmetöötluse jaoks on sel juhul teie sõnaselge nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Kui te ei peaks enam täielikult soovima meilt uudiskirju saada, siis saate te enda ükskord antud nõusoleku igal ajal tulevikku ulatuva mõjuga tagasi võtta või esitama uudiskirja edasisele saamisele vastuväite, ilma et selle jaoks tekiks mingeid muid kulusid peale edastamiskulude vastavalt põhitariifidele. Kasutage lihtsalt igas uudiskirjas sisalduvat tellimusest loobumise linki või saatke meile või meie andmekaitseametnikule teade.

Kommentaarid

Teil on olemas võimalus meie veebipakkumises meie kaastöid kommenteerida. Selleks peate te oma nime ära näitama, kusjuures te võite kasutada ka pseudonüümi. Peale selle peate te nimetama oma e-posti aadressi. Teie e-posti aadressi äranäitamine on vajalik, selleks et me saaksime teie kommentaaride osas esitatud pretensioonide korral teiega ühendust võtta ja et me saaksime paluda teil nende kohta seisukohta võtta; me salvestame täiendavalt ka IP aadressi. Ilma nende andmeteta ei saa te kommentaare sisestada. Kommentaari avaldamisel kuvatakse siiski ainult teie poolt väljavalitud nimi või pseudonüüm. Õiguslikuks aluseks teie andmete töötlemise jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Auhinnamängud

Me pakume aeg-ajalt oma veebipakkumise või teiste kanalite kaudu auhinnamänge. Te saate ennast auhinnamängus osalemiseks vastavalt vabatahtlikul alusel registreerida; teatud juhtudel võib osalemise raames olla eelduseks ülesannete lahendamine või kaastööde saatmine. Osalemise raames peate te ära tooma kontaktandmed, mida meie poolt kasutatakse eranditult auhinnamängu töötlemiseks. Auhinnamängust pärinevate andmete kokkuviimist teiste andmetega – kuivõrd konkreetsel juhul pole sätestatud teisiti – ei leia aset; auhinnamängus osalemine ja võiduvõimalused on sõltumatud muudest teguritest, näiteks kaupade ostust või valikulise nõusoleku andmisest reklaami saamiseks.

Pärast auhinnamängu lõpetamist säilitatakse teie andmeid veel kuue kuu pikkuseks ajavahemikuks, kuivõrd te ei nõua andmete varasemat kustutamist. Ajutine säilitamine on kasutusel päringute ja kaebuste võimalikuks kontrolliks. Seejärel kustutakse kõik osaliste andmed. Kustutamisega pole hõlmatud taolised andmed, mida selgesõnalisel kokkuleppel vastava osalejaga pikema tähtajaga säilitatakse. Siinkohal võib näiteks olla tegemist andmetega võitja kohta. Te pole kohustatud meiega vastavaid kokkuleppeid sõlmima. Sõltumata vastavast kokkuleppest on osalejate andmete avaldamine anonümiseeritud kujul (Max M. asulast M.) lubatud.

Õiguslikuks aluseks andmetöötluse jaoks on GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt a) (nõusolek auhinnamängus osalemise raames) või GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt b) (auhinnamängu läbiviimine).

Küsitlused

Meie toodete ja teenuste parendamiseks on mõeldav, et me kutsume teid aeg-ajalt klientide või kasutajate küsitlustes osalema, näiteks vastavate viidete kaudu oma veebipakkumises. Küsitlused toimuvad veebipõhiselt; kuivõrd me viime küsitlusi läbi kolmandatest osapooltest teenusepakkujate veebilehtedel ja andmetöötlus toimub omal vastutusel nende kolmandatest osapooltest teenusepakkujate poolt, siis juhime me sellele selgesti tähelepanu. Küsitlustes osalemine on vabatahtlik ja sellel pole mingit mõju meie veebipakkumiste muule kasutamisele; ent siiski on võimalik, et tänutäheks osalemise eest anname me mingi selgesõnaliselt nimetatud eelise (näiteks vautšeri või hinnaalanduse) või on olemas võiduvõimalus. Kuivõrd mingi eelise saamiseks või võiduvõimaluse kasutamiseks peab ära näitama isikuandmed, siis on need kasutusel üksnes töötlemiseks ja see toimub ilma küsitluste sisule viitamata; õiguslikuks aluseks on selles osas GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Ei toimu säilitamist selle osas, millised kliendid/kasutajad on mingist küsitlusest osa võtnud ja millised vastused on seejuures antud. Mitmekordse osalemise ja kuritarvitusliku osalemise vältimiseks, näiteks automatiseeritud protsesside (bottide) kaudu, rakendame me siiski tehnilisi ettevaatusabinõusid. Sellel eesmärgil võivad leida kasutamist ka küpsised või teised tehnoloogiad, mille abil kontrollitakse üle õigus osalemiseks. Õiguslikuks aluseks isikule viitava andmetöötluse jaoks on taolisel juhul meie eespool kirjeldatud õigustatud huvid GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti f) tähenduses.

Kuivõrd erandjuhtudel on kavatsetud küsitluse tulemused teie kliendiprofiiliga siduda, siis toimub see ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Õiguslikuks aluseks andmetöötluse jaoks on siis GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

WhatsApp Businessi kasutamine

Me pakume teile võimalust meiega sõnumiteenuse WhatsApp Business kaudu ühendust võtta. Teenust WhatsApp Business võimaldab kasutada ettevõte WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, või kasutajate puhul, kes elavad Euroopa Majanduspiirkonnas, ettevõte WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa. WhatsApp kuulub järgmise ettevõtte juurde: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Kui te võtate meiega ühendust teenuse WhatsApp kaudu, siis hõlmame me teie poolt kasutatud telefoninumbri ja teie poolt WhatsAppi kaudu edastatud teabe; me kasutame teie päringu töötlemiseks vajaduse korral ka teie poolt meie juures säilitatud kliendiandmeid. Me kasutame teie poolt teatatud andmeid eranditult teie päringule vastamiseks või teie probleemi lahendamiseks. Me viitame sellele, et meil pole mingit mõju sellele, millises ulatuses WhatsApp või Facebook (kui WhatsAppi omanik) teie isikuandmetele ligi pääseb ja neid analüüsib. Teavet andmetöötluse kohta WhatsAppi poolt vaadake palun teenusepakkuja isikuandmete kaitse avaldusest aadressilt https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Andmetöötluse eest teenuse WhatsApp kaudu pole me vastutavad. Õiguslikuks aluseks meie poolt teie isikuandmete töötlemise jaoks on teie nõusolek vastavalt GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punktile a).

Pärast juhtumi töötlemist meie poolt säilitatakse andmeid kõigepealt võimalike päringute tarbeks. Andmete kustutamist saab nõuda igal ajal, vastasel korral toimub kustutamine pärast juhtumi täielikku lahendamist; õigusaktidega ettenähtud säilitamiskohustused jäävad vastavalt puutumata.

Sotsiaalmeedia

Lisaks oma veebipakkumisele kasutame me teabe edastamiseks ja suhtluseks ka mitmesuguseid sotsiaalmeedia kanaleid, mille juurde viivad lingid leiate te meie veebipakkumisest või millest te leiate lingid meie veebipakkumisele. Konkreetselt kasutame me sotsiaalvõrgustikke Facebook, Pinterest ja Instagram, videoplatvormi YouTube ja portaali TikTok. Lingid tunnete te ära teenusepakkujate vastava logo järgi.

Linkidele klõpsates avanevad vastavad sotsiaalmeedia leheküljed, mille puhul käesolevat isikuandmete kaitse avaldust ei rakendata. Põhimõtteliselt kehtivad seal üksikasjades vastavate teenusepakkujate eeskirjad ja andmekaitse juhised. Alljärgnevas oleme me teie jaoks koostanud teenusepakkujate vastavate juhiste ülevaate. Kehtivaid sätteid vaadake palun üksikute teenusepakkujate vastavatest isikuandmete kaitse avaldustest; te leiate need aadressilt:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Enne vastavate linkide avamist ei toimu isikuandmete edastamist vastavatele teenusepakkujatele. Lingitud veebilehe avamine teie poolt on ühtlasi aluseks andmetöötlusele vastava teenusepakkuja poolt.

Meie poolt sotsiaalmeedia kanalite Facebooki ja Instagrami kasutamisel kehtivad peale selle alljärgnevad juhised teie isikuandmete sellega seotud töötlemise kohta.

Facebooki fännileht

Lisaks meie enda veebipakkumisele käitame me ka fännilehte sotsiaalvõrgustiku Facebook juures. Fännilehe kaudu teavitame me oma tegevustest ja pakume kanalit suhtluseks. Sotsiaalvõrgustikku Facebook käitatakse järgmise ettevõtte poolt: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: „Facebook“).

Vastutuse piiritlemine

Facebookis olevate võimaluste piires püüame me seejuures tagada teie eraelu puutumatuse ja teie isiklike andmete kaitse. Kuivõrd teie isikuandmeid töödeldakse meie poolt seoses fännilehe külastusega, kehtivad käesolevas isikuandmete kaitse avalduses toodud selgitused ilma piiranguteta. Fännilehe integreerimise tõttu Facebooki pakkumisse tuleb peale selle tähele panna, et isikuandmeid töödeldakse üheaegselt Facebooki poolt. Andmetöötlusele Facebooki poolt pole meil mõju; eelkõige pole Facebook meie jaoks meie vastutusel tegutsev tellimuste töötlejana. Andmetöötluseks Facebooki poolt kehtivad – vähemalt vastavalt Facebooki andmetele – Facebooki suunised, mida saab vaadata aadressilt https://de-de.facebook.com/policy.php.

Andmekaitseõiguse seisukohalt tuleb lähtuda Facebooki ja meie ühisest vastutusest fännilehe käitamiseks või kasutajaandmete analüüsiks fännilehe külastamisel. Vastavalt andmekaitseõiguse alastele nõuetele oleme me sisemistes suhetes Facebookiga sõlminud kokkuleppe vastutuse piiritlemiseks.

Facebook Insights

Facebook pakub fännilehtede käitajatele võimalust saada veebilehtede teenuse Insights funktsioonide kaudu ülevaade fännilehe kasutamisest ja selle kasutajatest. Veebilehtede teenuse Insights kaudu saab eelkõige statistilisi andmeid avada ja analüüsida lasta. Me kasutame veebilehtede teenuse Insights andmeid selleks, et fännilehte võimalikult atraktiivse ja tõhusana kujundada. Sellel eesmärgil võimaldatakse meil Facebooki poolt kasutada andmeid, mida Facebook ise genereerinud on. Üksikasjalikumat teavet veebilehtede funktsiooni Insights toimimisviisi ja vastutuse kohta teeb Facebook kättesaadavaks aadressilt https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Facebook pakub kasutajatele, kes on Facebookis registreerunud, võimalusi vahetuks suhtluseks Facebook Messengeri kaudu. Kuivõrd te võtate meiega ühendust Messengeri kaudu, siis säilitatakse edastatud andmeid ja kasutatakse neid meie poolt eranditult teie päringule vastamiseks. Õiguslikuks aluseks teie andmete töötlemise jaoks on teie nõusolek GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti a) tähenduses ning meie õigustatud huvi GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti f) tähenduses. Meie õigustatud huvi seisneb seejuures klientide päringute hõlmamises ja töötlemises, klientide päringute analüüsis ning kuritarvituste kontrollis ja seda kasutatakse ainult nendel eesmärkidel.

Andmed kustutatakse niipea, kui need pole enam nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Teie isikuandmete kohta kehtib see siis, kui vastav vestlus on lõpetatud. Meie jaoks on vestlus lõpetatud siis, kui olukorrast võib järeldada, et antud asjaolud on lõplikult välja selgitatud. Teil on igal ajal olemas võimalus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta; taolisel juhul kustutatakse andmed meie poolt vahetult siis, kui puudub alus jätkuvaks säilitamiseks.

Üksikasjalikum teave Facebooki kohta

Küsimuste puhul isikuandmete kasutamise kohta meie poolt seoses Facebookis oleva fännilehe kasutamisega võite te igal ajal hea meelega meiega ja meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta. Kontaktandmeid ja suhtluskanaleid on selgitatud meie isikuandmete kaitse avalduses. Kuivõrd teil on küsimusi andmekaitse kohta ettevõttes Facebook, siis tahaksime me paluda teil otse Facebooki poole pöörduda. Üldist teavet sotsiaalvõrgustike turvalise kasutamise kohta teeb kättesaadavaks ka Saksamaa Föderaalne Infotehnoloogia Turbe Amet (BSI) oma internetilehel aadressil https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Instagrami konto

Lisaks meie enda veebipakkumisele käitame me ka kontot sotsiaalvõrgustiku Instagram juures. Instagrami konto kaudu teavitame me oma tegevustest ja pakume kanalit suhtluseks. Sotsiaalvõrgustikku Instagram käitatakse järgmise ettevõtte poolt: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi: „Facebook“).

Andmekaitseõiguse alane vastutus

Instagramis olevate võimaluste piires püüame me seejuures tagada teie eraelu puutumatuse ja teie isiklike andmete kaitse. Kuivõrd teie isikuandmeid töödeldakse meie poolt seoses Instagrami konto külastusega, kehtivad käesolevas isikuandmete kaitse avalduses toodud selgitused ilma piiranguteta. Konto integreerimise tõttu Facebooki pakkumisse tuleb peale selle tähele panna, et isikuandmeid töödeldakse üheaegselt Facebooki poolt. Andmetöötlusele Facebooki poolt pole meil mõju; eelkõige pole Facebook meie jaoks meie vastutusel tegutsev tellimuste töötlejana. Andmetöötluseks Facebooki poolt kehtivad – vähemalt vastavalt Facebooki andmetele – Facebooki suunised, mida saab vaadata aadressilt https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

Andmekaitseõiguse seisukohalt tuleb lähtuda Facebooki ja meie kahest eraldi vastutusest konto käitamisel Instagramis ning sellega kaasnevate suhtlus- ja analüüsivõimaluste osas. Kuivõrd teie isikuandmeid töödeldakse meie poolt seoses meie Instagrami esinduse külastamisega teie poolt ning me otsustame taolise andmetöötluse eesmärkide ja vahendite üle üksinda, siis oleme me taolise andmetöötluse eest vastutavad. See on reeglina nii juhul, kui te suhtlete meiega vahetult funktsiooni „Instagram Direct Messaging“ kaudu ja edastate meile seejuures oma andmed. Kuivõrd teie isikuandmeid töödeldakse Facebooki poolt ning Facebook otsustab taolise andmetöötluse eesmärkide ja vahendite üle üksinda, siis on taolise andmetöötluse eest vastutav Facebook üksinda. See kehtib eelkõige kasutajakäitumise analüüsi kohta Facebooki poolt tema enda eesmärkidel.

Instagram Insights

Facebook pakub Instagrami kontode käitajatele võimalust saada funktsiooni „Instagram Insights“ kaudu ülevaade konto kasutamisest ja selle kasutajast. Teenuse Instagram Insights kaudu saab eelkõige statistilisi andmeid avada ja analüüsida lasta. Me kasutame teenuse Instagram Insights andmeid selleks, et Instagrami kontot võimalikult atraktiivse ja tõhusana kujundada. Sellel eesmärgil võimaldatakse meil Facebooki poolt kasutada andmeid, mida Facebook ise omal vastutusel genereerinud on. Andmete puhul, mida me Facebooki käest saame, on enamasti tegemist anonümiseeritud andmete ja statistikatega. Kuivõrd me saame sellega seoses isikuandmeid, siis oleme me vastutavad nende andmete edasitöötlemise eest meie Instagrami konto kasutamise analüüsiks.

Üksikasjalikumat teavet teenuse Instagram Insights kohta teeb Facebook kättesaadavaks aadressilt https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460.

Instagram Direct Messaging

Instagrami puhul on teil olemas võimalus meiega funktsiooni „Instagram Direct Messaging“ kaudu vahetult suhelda. Kuivõrd te võtate meiega ühendust funktsiooni Instagram Direct Messaging kaudu, siis säilitatakse edastatud andmeid ja kasutatakse neid meie poolt eranditult teie päringule vastamiseks. Õiguslikuks aluseks teie andmete töötlemise jaoks on teie nõusolek GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti a) tähenduses ning meie õigustatud huvi GDPR määruse artikli 6 lõike 1 punkti f) tähenduses. Meie õigustatud huvi seisneb seejuures klientide päringute hõlmamises ja töötlemises, klientide päringute analüüsis ning kuritarvituste kontrollis ja seda kasutatakse ainult nendel eesmärkidel.

Andmed kustutatakse niipea, kui need pole enam nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Teie isikuandmete kohta kehtib see siis, kui vastav vestlus on lõpetatud. Meie jaoks on vestlus lõpetatud siis, kui olukorrast võib järeldada, et antud asjaolud on lõplikult välja selgitatud. Teil on igal ajal olemas võimalus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta; taolisel juhul kustutatakse andmed meie poolt vahetult siis, kui puudub alus jätkuvaks säilitamiseks.

Üksikasjalikum teave Instagrami kohta

Küsimuste puhul isikuandmete kasutamise kohta meie poolt seoses meie Instagrami konto kasutamisega võite te igal ajal hea meelega meiega ja meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta. Kontaktandmeid ja suhtluskanaleid on selgitatud meie isikuandmete kaitse avalduses. Kuivõrd teil on küsimusi andmekaitse kohta Facebooki poolt pakutud sotsiaalvõrgustikus Instagram, siis tahaksime me paluda teil otse Facebooki poole pöörduda. Ka siinkohal viitame me sellele, et Saksamaa Föderaalne Infotehnoloogia Turbe Amet (BSI) teeb oma internetilehel aadressil https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html kättesaadavaks üldist teavet sotsiaalvõrgustike turvalise kasutamise kohta.

Teie õigused ja kontakt

Me omistame suurt väärtust sellele, et teie isikuandmete töötlemist võimalikult läbipaistvalt selgitada ja teid ka teile ettenähtud õigustest teavitada. Kui te soovite lähemat teavet või kui te tahate teile ettenähtud õigusi kasutada, siis saate te igal ajal meiega ühendust võtta, selleks et me saaksime teie probleemi eest hoolt kanda.

Andmesubjekti õigused

Teie isikuandmete töötlemise osas on teile ette nähtud ulatuslikud õigused. Kõigepealt on teil ulatuslik õigus andmetega tutvuda ning te saate vajaduse korral nõuda oma isikuandmete parandamist ja/või kustutamist või blokeerimist. Te võite nõuda ka töötlemise piiramist ja teil on õigus esitada vastuväide. Mis puudutab meile teie poolt edastatud isikuandmeid, on teile peale selle ette nähtud ka andmete ülekandmise õigus.

Kui te soovite mõnda oma õigustest kasutama hakata ja/või selle kohta lähemat teavet saada, siis pöörduge palun oma klienditeeninduse poole. Alternatiivina võite te peale selle pöörduda ka meie andmekaitseametniku poole.

Nõusoleku tagasivõtmine ja vastuväide

Ükskord teie poolt antud nõusoleku saab igal ajal vabalt tulevikku ulatuva mõjuga tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei puuduta nõusoleku põhjal kuni selle tagasivõtmiseni toimunud töötlemise õiguslikkust. Selles osas on kontaktisikuteks samuti meie klienditeenindus ja meie andmekaitseametnik.

Kuivõrd teie isikuandmete töötlemine ei tugine nõusolekule, vaid toimub mõne teise õigusliku aluse põhjal, siis võite te taolisele andmetöötlusele vastuväiteid esitada. Teie vastuväide toob kaasa andmetöötluse ülekontrollimise ja vajaduse korral selle lõpetamise. Teid teavitatakse ülekontrollimise tulemusest ja te saate – kuivõrd andmetöötlust sellegipoolest jätkata kavatsetakse – meie käest täpsema teabe, miks andmetöötlus lubatud on.

Andmekaitseametnik ja kontakt

Me oleme määranud välise andmekaitseametniku, kes toetab meid andmekaitseõiguse alaste teemade osas ja kelle poole te saate ka otse pöörduda. Küsimuste osas, mis puudutavad meie ümberkäimist isikuandmetega või täiendavat teavet andmekaitseõiguse alaste teemade kohta, on meie andmekaitseametnik ja tema meeskond hea meelega teie käsutuses:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: +49 (0)521 / 96535-812
E-post: privacy@takko.de

Kuivõrd te soovite meie andmekaitseametnikuga isiklikult e-posti teel ühendust võtta, siis saate te temaga ühendust ka aadressil sebastian.meyer(at)brandi.net.

Kaebused

Kui te olete arvamusel, et teie isikuandmete töötlemine ei toimu kooskõlas käesoleva isikuandmete kaitse avaldusega või kohaldatavate andmekaitse eeskirjadega, on teil õigus järelevalveasutusele kaebus esitada. Samuti võite te esitada kaebuse ka meie andmekaitseametnikule. Andmekaitseametnik vaatab seejärel juhtumi läbi ja teavitab teid kontrolli tulemusest.

Täiendav teave ja muudatused

Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebipakkumine võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Taolised lingid on reeglina sellistena märgistatud. Meil pole mingit mõju sellele, mil määral lingitud veebilehtedel kehtivatest andmekaitse eeskirjadest kinni peetakse. Seetõttu me soovitame, et te tutvuksite vastavate isikuandmete kaitse avaldustega ka teiste veebilehtede puhul.

Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse muudatused

Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse seis on ära toodud kuupäevaga (allpool). Me reserveerime enesele õiguse käesolevat isikuandmete kaitse avaldust igal ajal tulevikku ulatuva mõjuga muuta. Muudatusi tehakse eelkõige veebipakkumise tehniliste kohanduste või andmekaitseõiguse alaste nõuete muudatuste korral. Isikuandmete kaitse avalduse vastavalt aktuaalset versiooni saab alati vaadata otse veebipakkumise kaudu. Me soovitame teil ennast käesoleva isikuandmete kaitse avalduse muudatustest regulaarselt teavitada.

Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse seis: jaanuar 2022