Privaatsuspoliitika

1. Teave isikuandmete kogumise kohta

Teie eraelu ja isiklike andmete kaitse on meie jaoks oluline. Sellega seoses on meie jaoks suure tähtsusega järgida kõiki andmekaitseõigusega seotud sätteid ja toimida teie andmete töötlemisel läbipaistvalt. Teavitame teid isikuandmete kogumisest meie veebilehe kasutamisel. Isikuandmed on kõik andmed, mis seonduvad identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isikuga, nt nimi, aadress, e-posti aadress, IP-aadress, kasutaja käitumine.

Vastutav töötleja ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 7 järgi on alljärgnevalt nimetatud äriühing (edaspidi „me“ või „Takko“). Käesoleva andmekaitseavalduse kohta esitatavate küsimuste suhtes on kontaktisikuks andmekaitseametnik.

Vastutav töötleja

Andmekaitseametnik

TK-Fashion OÜ

Tartu mnt 83

10115 Talinn

Tel.: +372 6828399

E-Mail: estonia@takko-fashion.ee

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Saksamaa

või e-posti teel: privacy(at)takko.de

 

Me kasutame teie isikuandmetega seotud teavet põhimõtteliselt ainult oma ettevõtte ja seotud ettevõtete sees (eelkõige Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH ja Takko Logistik GmbH & Co.KG asukohaga Saksamaal) teie soovitud teenuste osutamiseks.

Me ei edasta ka andmeid ilma teie selgesõnalise nõusolekuta kolmandatele isikutele, eelkõige reklaami eesmärgil. Teie isikuandmete edastamine toimub ainult siis, kui te olete ise andmeedastuseks nõusoleku andnud või kui meie oleme seadusesätete ja/või ametlike või kohtulike korralduste alusel selleks õigustatud või kohustatud. Seejuures võib tegemist olla eelkõige teabe edastamisega kriminaaljälituse eesmärgil, ohtude tõrjumiseks või intellektuaalomandi õiguste kasutamiseks.

2. Teie õigused

Teil on meie suhtes järgmised õigused seoses teid puudutavate isikuandmetega:

 • õigus andmetega tutvuda,
 • õigus andmeid parandada,
 • õigus andmeid kustutada,
 • õigus andmete töötlemist piirata,
 • õigus andmete liikuvusele,
 • õigus esitada töötlemisele vastuväide.

Teil on lisaks õigus kaevata andmekaitse järelevalveasutusele teie isikuandmete Takko poolse töötlemise üle. Andmekaitse järelevalveasutuse kontaktandmed leiate alljärgnevalt lingilt (http://www.aki.ee/en).

3. Teie andmete töötlemise tühistamine või keelamine

Juhul kui olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tulevikku suunatult tühistada. Niisugune tühistamine mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust, kui olete tühistamise meile teatavaks teinud.

Kuna me toetume teie isikuandmete töötlemisel huvide kaalumisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punktile f, võite esitada töötlemise vastu vastuväite. See kehtib juhul, kui töötlemine ei ole teie lepingu täitmise jaoks vajalik. Sellise vastuväite esitamisel palume nimetada põhjused, miks me ei peaks teie isikuandmeid töötlema, nii nagu me oleme seda teinud. Teie põhjendatud vastuväite korral kontrollime olukorda ja peatame andmetöötluse või kohandame seda või nimetame oma kaalukad õiguspärased põhjused, mille alusel me töötlemist jätkame.

Loomulikult võite oma isikuandmete töötlemise reklaami ja andmete analüüsi eesmärgil igal ajal keelata. Oma vastuväitest seoses reklaamiga võite meid teavitada käesolevas andmekaitseavalduses esitatud kontaktandmete kaudu.

4. Isikuandmete kogumine meie veebilehe külastamisel

4.1 Kasutuse logiandmed

Kui veebilehte kasutatakse üksnes informatiivsel eesmärgil, s.t kui te ei registreeru või edastate meile teavet muul viisil, kogume ainult andmeid, mida teie brauser meie serverile edastab. Kui soovite meie veebilehte vaadata, kogume järgmisi andmeid, mis on meie jaoks tehniliselt vajalikud, et teile meie veebilehte näidata ja tagada stabiilsust ning ohutust (õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt f):

 • IP-aadress
 • päringu kuupäev ja kellaaeg
 • nõude sisu (konkreetne leht)
 • juurdepääsu olek / HTTP olekukood
 • edastatud andmete kogus
 • veebileht, kust nõue pärineb (eelmise külastatud lehekülje URL)
 • brauser
 • operatsioonisüsteem ja selle pind
 • brauseritarkvara keel ja versioon
 • lõppseade
 • ekraani lahutusvõime
 • ekraani värvisügavus
 • Flashi tugi
 • Javascripti tugi

4.2 Küpsised

Lisaks eelnevalt nimetatud andmetele salvestatakse siis, kui kasutate meie veebilehte, teie arvutisse küpsised. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse teie kõvakettale, omistatuna teie poolt kasutatud brauserile, ja mille kaudu saadetakse üksusele, kes küpsise paigaldab (antud juhul me), teatud teavet. Küpsised ei suuda kasutada programme ega kanda teie arvutile üle viiruseid. Nende eesmärk on muuta internetipakkumine kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks.

See veebileht kasutab järgmist liiki küpsiseid, mille ulatust ja toimimisviisi kirjeldatakse alljärgnevalt.

Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui te brauseri sulgete. Nende hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad niinimetatud seansi-ID, millega saab omistada teie brauseri erinevaid päringuid ühisele seansile. Seeläbi on võimalik teie arvutit uuesti ära tunda, kui te meie veebilehele tagasi pöördute. Seansiküpsised kustutatakse, kui te välja logite või brauseri sulgete.

Püsivad küpsised kustutatakse automaatselt ettenähtud aja järel, mis võib olla olenevalt küpsisest erinev. Te võite küpsised oma brauseri turvaseadistustes igal ajal kustutada.

Te võite konfigureerida oma brauseriseadistuse vastavalt soovile ja nt kolmandate osapoolte küpsiste vastuvõtu või kõik küpsised keelata. Juhime teie tähelepanu sellele, et teil ei pruugi olla võimalik kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone.

5. Elektrooniline kandideerimistaotlus

Tähtsaimaks sammuks teel Teie karjääri alustamiseks Takko Fashioni juures on loomulikult Teie kandideerimistaotlus, milleks oleks Teil kõige parem kasutada meie elektroonilist kandideerimissüsteemi. Kõik andmed, mida Teie kandideerimistaotluse raames Takko poolt kogutakse ja töödeldakse, on tehniliste ja korralduslike meetmete abil kaitstud lubamatu juurdepääsu ning manipuleerimise eest. Teie andmeid kasutatakse ainult töökohtade täitmiseks Takko ettevõtete grupi piires, kaasa arvatud sellega seotud äriühingutes. Teie andmete töötlemiseks rakendame me professionaalset elektroonilist kandideerimissüsteemi, mis kuulub ühele meie ülesandel tegutsevale välisele teenusepakkujale. Viimane valiti meie poolt hoolikalt välja, on saanud vastava ülesande ja on kohustatud täitma meie juhiseid. Me käsitleme Teie andmeid konfidentsiaalsetena ega anna neid edasi kolmandatele isikutele. Rohkem infot oma isikuandmetega ümberkäimise kohta, kaasa arvatud kavandatud säilitamiskestuse kohta, saate Te isikuandmete kaitset puudutavast eraldi avaldusest kandideerimismenetluse raames.

6. Google Analyticsi kasutamine

See veebileht kasutab Google Inc. (Google) veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebilehe teie poolset kasutust. Küpsise loodud teave selle veebilehe teie poolse kasutuse kohta edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Kui sellel veebilehel on aktiveeritud IP anonüümseks muutmine, lühendab Google eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riikides. Ainult erandjuhul edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse USAs ja lühendatakse seal. Selle veebilehe haldaja tellimusel kasutab Google seda teavet, et hinnata veebilehe teie poolset kasutust, koostada raporteid veebilehe tegevuste kohta ning osutada veebilehe haldajale teisi veebilehe- ja internetikasutusega seotud teenuseid.

Google Analyticsi abil teie brauserist edastatud IP-aadressi ei koondata teiste Google’i andmetega.

Te võite küpsiste salvestamist takistada vastava brauseri tarkvara seadistusega; juhime teie tähelepanu siiski sellele, et teil ei pruugi sel juhul olla võimalik kasutada täielikult kõiki selle veebilehe funktsioone. Lisaks võite takistada küpsise loodud ja veebilehe teie poolse kasutusega seotud andmete (sh teie IP-aadress) kogumist Google’is ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides alljärgnevalt lingilt saadaoleva brauseri pistikprogrammi: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=et.

Te saate tõkestada andmete kogumise Google Analyticsi poolt, kui klõpsate järgmisele lingile. Sellega tekitatakse loobumisküpsis, mis tõkestab Teie andmete tulevase kogumise antud veebilehte külastades: deaktiveerige Google Analytics

See veebileht kasutab Google Analyticsit laiendiga „_anonymizeIp()“. Seeläbi töödeldakse IP-aadresse edasi lühendatult, seotus isikuga on seega välistatud. Kui teie kohta kogutud andmetel on seos isikuandmetega, siis need välistatakse kohe ja isikuandmed kustutatakse viivitamata.

Kasutame Google Analyticsit, et analüüsida ja regulaarselt parendada meie veebilehe kasutust. Saadud statistika abil saame oma pakkumist parendada ja teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks muuta. Erandjuhtude jaoks, mille korral isikuandmed edastatakse USAsse, kasutab Google ELi ja USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt f.

Kolmanda teenusepakkuja andmed: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Kasutustingimused: https://policies.google.com/privacy?hl=et, andmekaitse ülevaade: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, ja andmekaitseavaldus: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de.

7. Sotsiaalmeedia teenused

7.1 Sotsiaalmeedia teenuste kaasamine

Sellel veebilehel kasutame hetkel sotsiaalmeedia teenust Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn ja videoportaali Youtube.

Kui külastate meie veebipakkumist ja klõpsate ühele sotsiaalmeedia teenuse logole, suunatakse teid edasi selle võrguteenuse vastavale välisele lehele. Kui klõpsate ühele nuppudest, olles ühele teenustest sisse loginud, saab teabe, et olete külastanud meie veebipakkumist, omistada seal teie kasutajakontole. Kui olete mõne teenuse liige ja ei soovi, et sotsiaalvõrgustik koguks veebipakkumise kaudu andmeid teie kohta ja seoks neid teie liikmeandmetega, peaksite enne logole klõpsamist Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn või Youtube välja logima.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt f.

Juhime tähelepanu sellele, et meie kui selle veebilehe pakkuja ei ole teadlikud edastatud andmete sisust ega nende kasutusest sotsiaalmeedia teenuste kaudu. Täiendavat teavet selle kohta, milliseid andmeid sotsiaalmeedia teenuste avamise kaudu Facebook, Twitter, Instagram, Xing, LinkedIn või Youtube kogutakse ja kuidas neid andmeid kasutatakse, lugege palun vastavatest andmekaitse eeskirjadest:

Sotsiaalmeedia teenuse pakkuja

Aadress

Andmekaitseavaldus

Facebook

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

https://et-ee.facebook.com/about/privacy/

Youtube

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de

Twitter

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

https://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram LLC
1601 Willow Rd
Menlo Park CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Xing

XING SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg,
Germany

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place,
Dublin 2, Irland

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

 

7.2 Google Mapsi kaasamine

Sellel veebilehel kasutame Google Mapsi pakkumist. Seeläbi võime kuvada teile interaktiivseid kaarte otse veebilehel ja võimaldame teile kaardifunktsiooni mugavat kasutust.

Veebilehe külastusega saab Google teavet, et olete avanud meie veebilehe vastava alamlehe. Lisaks edastatakse käesoleva avalduse punktis 4 nimetatud andmed. See toimub olenemata sellest, kas Google teeb kättesaadavaks kasutajakonto, mille kaudu olete sisse loginud, või ei ole kasutajakontot. Kui olete Google’isse sisse loginud, omistatakse teie andmed otse teie kontole. Kui te ei soovi Google’is oma profiilile omistamist, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmed kasutusprofiilina ja kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebilehe vajaduspõhise kujundamise eesmärgil. Niisugune analüüsimine toimub eelkõige (isegi sisselogimata kasutajate puhul) vajaduspõhise reklaami näitamiseks ja teiste sotsiaalvõrgustiku kasutajate teavitamiseks teie tegevustest meie veebilehel. Teil on õigus esitada vastuväide kasutajaprofiilide moodustamise suhtes, kusjuures te peate selleks pöörduma Google’i poole.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt f.

Täiendavat teavet andmekogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmetöötluse kohta pistikprogrammi pakkuja poolt saate pakkuja andmekaitseavaldustest. Sealt saate ka täiendavat teavet oma vastavate õiguste ja seadistusvõimaluste kohta seoses oma eraelu kaitsega: https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=de. Google töötleb teie isikuandmeid ka USAs ning kasutab ELi ja USA andmekaitseraamistikku, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Täiendav teave

8.1 Kontakt / kontaktvorm

Kui võtate meiega e-kirja teel või kontaktvormi kaudu ühendust, siis salvestame me Teie poolt esitatud andmed (Teie e-posti aadressi, kõnetlussõna, Teie nime, Teie riigi, Teie telefoninumbri ja ühenduse võtmise põhjuse ning sellekohase sõnumi), et saaksime vastata näiteks Teie küsimustele meie praktikakohtade ja koheste töövõimaluste teemadel keskuses või müügi valdkonnas. Oma isikliku kontaktisiku leiate Te samuti kontakti rubriigist. Ühenduse võtmiseks vajalikud kohustuslikud andmed on kontaktvormis eraldi märgistatud, muude andmete, nt telefoninumbri, esitamine on vabatahtlik. Selle õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punktile a. Neid andmeid kasutatakse ainult antud teema käsitlemise otstarbel.

 

 

8.2 Alaealiste kaitse

Lapsed ja alla 18-aastased noored ei peaks ilma vanemate või hooldusõigusega isikute nõusolekuta meile isikuandmeid edastama. Me ei nõua sihipäraselt laste või noorte isikuandmeid, ei kogu neid teadlikult ega anna neid kolmandatele isikutele edasi.

 

 

 

 

8.3 Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebipakkumine sisaldab linke teistele veebilehtedele. Need lingid on tavaliselt vastavalt tähistatud. Meie ei mõjuta seda, mil määral lingitud veebilehtedel kehtivaid andmekaitse eeskirju järgitakse. Seepärast soovitame, et hangiksite ka teistel veebilehtedes teavet vastavate andmekaitseavalduste kohta. 

 

 

8.4 Käesoleva andmekaitseavalduse muudatused

Andmekaitseavalduse kehtivus märgitakse kuupäevaga (all). Jätame endale õiguse muuta seda andmekaitseavaldust igal ajal tulevikku suunatult. Hetkel kehtiv versioon on otse meie veebilehelt kättesaadav. Külastage meie veebilehte regulaarselt ja hankige teavet kehtiva andmekaitseavalduse kohta.

Käesolev andmekaitseavaldus seisuga: september 2018